LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
001  hs30630010147989 
008  220208s2020  cc ad  b  000 0 chi d 
020  9787301319253|q(平裝)  
040  AS|bchi|erda|cAS 
100 1 鄧傑,|e文字作者 
245 10 累进辩论法及其在语言测试效度验证中的应用研究 =
    |bProgressive argument and its use in language test 
    validation /|c邓杰著 
246 1 |i拼音題名:|aLeijin bianlunfa ji qi zai yuyan ceshi xiaodu
    yanzhengzhong de yingyong yanjiu 
246 31 Progressive argument and its use in language test 
    validation 
250  第1版 
264 1 北京市 :|b北京大学出版社,|c2020 
300  3, 6, 3, 337面 :|b圖, 表格 ;|c24公分 
336  文字|btxt|2rdacontent 
337  無媒介|bn|2rdamedia 
338  成冊|bnc|2rdacarrier 
504  含參考書目 
520  
    本書首先分析了當前測試辯論法研究中普遍存在的邏輯錯誤及其產
    生的根源;然後,提出一個融科學研究和理性辯論於一體的辯論模型
    -累進辯論;再次,基於累進辯論的思想,提出累進效度觀,
    將整體觀的“分數解讀與使用”擴展為“數據解讀與使用”,
    並借鑒“信息三論”的相關研究成果提出話語信息認知處理能力觀
    和信息最大化命題方法;最後,通過命題示例和研究實例,
    介紹信息最大化命題方法和累進辯論在測試實踐中的應用。 
650 7 辯論|2lcstt 
650 7 語言學|2lcstt 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  159.4 1725 2020    AVAILABLE    30630010147989