Record:   Prev Next
作者 周芳蓮 著
書名 索羅亞 : 西班牙陽光畫家 = J. Sorolla / 周芳蓮著
出版項 臺北市 : 藝術家出版 : 藝術圖書總經銷, 2001[民90]
國際標準書號 9867957059
book jacket
12-21-2007 已為 文哲所 訂購 1 本.
系列 世界名畫家全集 ; 54
Alt Title J. Sorolla
Record:   Prev Next