Record:   Prev Next
書名 台灣地區衛星影像圖 = Landsat TM 1/3/4 [地圖] / 工業技術研究院能源與資源研究所, 中央大學太空與遙測中心製作
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 地球所圖書室地圖區  677.35 4126  sheet 1 of 2    在架上    30310500082539
 地球所圖書室地圖區  677.35 4126  sheet 2 of 2    在架上    30310500082547
Record:   Prev Next