Record:   Prev Next
作者 崔應階 撰
書名 拙圃詩草初集 一卷, 二集一卷 / (清)崔應階撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  A 847.3 440  v. 1    館內使用    45064
 傅斯年圖書館善本室  A 847.3 440  v. 2    館內使用    45065
版本 清雍正間(1723-1735)刊本
說明 2冊 ; 27公分
(線裝)
附註 九行二十字
初集首有清雍正九年崔紀序,十年朱曙蓀序,儲大文序,莊柱序,二集有胡作舟拙圃惜別詩序,嚴遂成序
壽椿堂王氏家藏,崔印應階,拙圃,臣階之印,吉升諸印記,又各序後鈐有序者名字印記二枚
排架號: 檜木櫃50-1
全彩光碟代號:10300081-082
全彩壓縮光碟代號:103Y72JS001, 103Y150JS001, 103Y200JS001, 103Y72J002, 103Y150J002, 103Y200J003
主題 善本 -- 集部 -- 別集類 fsn
清刊本
Alt Author 崔紀 (清) 序
朱曙蓀 (清) 序
儲大文 (1665-1743) 序
莊柱 (清) 序
胡作舟 (清) 序
嚴遂成 (清) 序
Record:   Prev Next