Record:   Prev Next
作者 管世銘 (清) 著
書名 韞山堂文集 八卷 / (清)管世銘著
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 683-072  v.1    在架上    30530101342913
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 683-072  v.2    在架上    30530101342921
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 683-072  v.3    在架上    30530101342939
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 683-072  v.4    在架上    30530101342947
版本 清嘉慶六年(1801)刊本
說明 4冊 ; 26公分
(線裝)
附註 附錄: 祇可軒刪餘稿 二卷/(清)管學洛撰
主題 古籍 fsn
Alt Author 管學洛 (清) 撰
Alt Title 祇可軒刪餘稿
Record:   Prev Next