Record:   Prev Next
書名 詩詞合鈔 / 賴柏舟倡議籌編
出版項 台北縣板橋市 : 龍文出版社, 民95[2006]
國際標準書號 9572006509
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  839.32 4327 v.5:8    在架上    30520010995240
 人文社會聯圖  839.32 4327 v.5:8    在架上    30600010496546
 文哲所參考室  RS 839.32 8454:2-2  v.5:8    在架上  -  30580002416357
說明 1冊 ; 22公分
(精裝)
系列 臺灣文獻類編
臺灣先賢詩文集彙刊. 第五輯 ; 8
附註 據民國44年(1955)刊本影印
內容: 小隱山房遺稿/賴世英--悶紅小草/賴惠川--荻洲吟草.荻洲墨餘/林緝熙--廩榮吟草遺稿/張元祿--選榮吟草遺稿/張元榮--琳瑯山閣題畫集/張李德和--冷紅室詩鈔/譚康英--琢其吟草遺稿/賴國華--玉屏吟草遺稿/賴建藩--淡香園吟草/賴柏舟--明憲吟草/蔡水震--梅溪吟草/黃水文--養園吟草/施卿輝--悶紅館風誼錄--悶紅小草增錄
主題 臺灣文學 -- 作品集 csht
Alt Author 賴柏舟 倡議籌編
賴世英. 小隱山房遺稿
賴惠川 (1887-1962). 悶紅小草
林緝熙 (1887-?). 荻洲吟草
林緝熙 (1887-?). 荻洲墨餘
張元祿. 廩榮吟草遺稿
張元榮. 選榮吟草遺稿
張李德和 (1893-1972). 琳瑯山閣題畫集
譚康英. 冷紅室詩鈔
賴國華. 琢其吟草遺稿
賴建藩. 玉屏吟草遺稿
賴柏舟. 淡香園吟草
蔡水震. 明憲吟草
黃水文. 梅溪吟草
施卿輝. 養園吟草
Alt Title 悶紅館風誼錄
悶紅小草增錄
Record:   Prev Next