Record:   Prev Next
作者 International Conference "Confucianism in Vietnam" (2004 : Hanoi, Vietnam)
書名 Hội thảo quổc tế về nho giáoở Việt Nam (Từ agày 17/12-18/12/2004)
出版項 Hà N̂ọi : Viện nghiên cứu Hán Nôm(Việt Nam), 2004
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  BL1844.V5 I58 2004    在架上    30620020134556
說明 422 p. : ill. ; 30 cm
附註 In Vietnamese and English; with summaries in both
At head of title: Viện nghiên cứu Hán Nôm(Việt Nam) [and] Vîẹn Harvard-Yenching (Hoa Kỳ)
Includes bibliographical references
主題 Confucianism -- Vietnam -- Congresses
Vietnam -- Civilization -- Confucian influences -- Congresses
Nôm imprints -- Vietnam -- Congresses
Alt Author Viện nghiên cứu Hán Nôm(Việt Nam)
Harvard-Yenching Institute
越南漢喃研究院
Alt Title International conference on confucianism in Vietnam
儒學在越南國際研討會
Record:   Prev Next