Record:   Prev Next
作者 陳廣桂 (1971-) 著
書名 经济学视角下的中囯农民城镇迁移 / 陈广桂著
出版項 镇江 : 江苏大学出版社, 2011
國際標準書號 9787811301663 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  365 440.2    在架上    30550112560089
版本 第1版
說明 [6], 299面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Jing ji xue shi jiao xia de Zhongguo nong min cheng zhen qian yi
主題 農村 -- 中國 csht
都市 -- 中國 csht
移民 -- 中國 csht
Alt Title Jing ji xue shi jiao xia de Zhongguo nong min cheng zhen qian yi
Record:   Prev Next