MARC 主機 00000nam 2200000 a 4500 
001  003849368 
008  041109s2000  vm bd     000 0 vie d 
040  CVU|cCVU|dAS 
041 0 viet|beng 
043  a-vt--- 
090  DS559.93.B36|bP5 2000 
100 1 Phạm, Thị Ninh 
245 10 Văn hoá Bàu Tró =|bBau Tro culture /|cPhạm Thị Ninh 
246 1 |iAt head of title :|aTrung tâm khoa học xã hôi và nhân 
    văn quôc gia, Viên khao cô học 
246 31 Bau Tro culture 
260  Hà Ṇôi :|bNhà xuât b̓an Khoa học xã hôi,|c2000 
300  324 p. :|bill. (some col.), maps ;|c21 cm 
504  Includes bibliographical references (p. 190-207) 
546  Summary in English 
650 0 Excavations (Archaeology)|zVietnam|zBàu Tró Site 
651 0 Bàu Tró Site (Vietnam)|xAntiquities 
651 0 Vietnam|xAntiquities 
710 2 Viên khao cô học (Vietnam) 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS559.93.B36 P534 2000    在架上    30530000779835
 亞太中心圖書室  DS559.93.B36 P5 2000    在架上    30620020107321