Record:   Prev Next
作者 汪榮寶 (1878-1933) 撰
書名 法言疏證 十三卷, 校補一卷 / 汪榮寶撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館紀念室  FU 122.1 131  v.1    在架上    30530101946101
 傅斯年圖書館紀念室  FU 122.1 131  v.2    在架上    30530101946119
 傅斯年圖書館紀念室  FU 122.1 131  v.3    在架上    30530101946127
 傅斯年圖書館紀念室  FU 122.1 131  v.4    在架上    30530101946135
版本 清宣統辛亥(1911)金薤琳瑯齋排印本
說明 4冊 ; 26公分
(線裝)
附註 附錄: 勘誤
Record:   Prev Next