Record:   Prev Next
作者 林慶彰 (1948-) 著
書名 明代考據學硏究 / 林慶彰著
出版項 台北市 : 臺灣學生, 民75[1986]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  820.96 4400    在架上    30560300230601
 近史所郭廷以圖書館  011.7 225-3    在架上    mhc0101660
 文哲所  011.7 8765    在架上    30580001150916
 傅斯年圖書館中文圖書區  126.9 2251    在架上    30530105245831
 傅斯年圖書館中文圖書區  126.9 2251 c.2  在架上    30530105697940
版本 修訂再版
說明 20, 620面 ; 21公分
NT$430.00 (精裝)
系列 文獻學叢刊 ; 2
附註 含參考書目
主題 圖書 -- 考證 csht
考據學 lcstt
Record:   Prev Next