Record:   Prev Next
書名 二十世纪中囯小说理论资料 / 陈平原, 夏晓虹等编
出版項 北京市 : 北京大学出版社, 1989[民78]-
國際標準書號 7301005792 (v.1)
7301030444 (v.2)
7301030452 (v.3)
7301034067 (v.4)
7301030851 (v.5)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  857.01 7517  V.1    在架上    30560300260384
 近史所郭廷以圖書館  827 440.1  v.1    在架上    30550111225171
 文哲所  827 8753  v.1    到期 12-02-19    30580000135520
 文哲所  827 8753  v.2    在架上    30580001052187
 文哲所  827 8753  v.3    在架上    30580001052161
 文哲所  827 8753  v.4    在架上    30580001052195
 文哲所  827 8753  v.5    在架上    30580001052179
版本 第1版
說明 册 ; 21公分
(平裝)
附註 館藏: 1997第1版第1刷. CLP
內容: 第1卷,1897-1916/陈平原,夏晓虹编--第2卷,1917-1927/严家炎编--第3卷,1928-1937/吴福辉编--第4卷,1937-1949/钱理群编--第5卷,1949-1976/洪子诚编
主題 中國小說 -- 歷史與批評 -- 現代(1900-) -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 陳平原 (1954-) 編
夏曉紅 編
Record:   Prev Next