Record:   Prev Next
書名 东亚学研究 = Dong ya xue yan jiu / 盛邦和, 井上聪主编
出版項 上海市 : 学林出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7806168958
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  730.07 5352    在架上    30620010013505
 近史所郭廷以圖書館  930.7 476    在架上    30550111724603
 文哲所  730.07 8456:2    在架上    30580001534788
版本 第1版
說明 2, 245面 ; 21公分
人民幣14.00元 (平裝)
主題 東亞 -- 歷史 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 盛邦和 (1949-) 主編
井上聰 (1960-) 主編
Alt Title Dong ya xue yan jiu
Record:   Prev Next