Record:   Prev Next
作者 地圖出版社 編製
書名 中华人民共和囯分省地图集 / 地图出版社编制
出版項 上海市 : 地图出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓方志區  # 909.22 107 1984    在架上    mhc0071382
版本 第2版
說明 [4], 252面 : 彩地图 ; 27公分
人民幣7.40元 (精裝)
附註 含地名索引
拼音题名: Zhonghua renmin gongheguo fen sheng dituji
Alt Title Zhonghua renmin gongheguo fen sheng dituji
Record:   Prev Next