Record:   Prev Next
作者 吳雲貴 著
書名 当代伊斯兰教法 / 吴云贵著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2003[民92]
國際標準書號 9787500436256 (平裝) : 人民幣30.00元
7500436254 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  250 8834-2    在架上    30580001837454
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  250 130-2    在架上    30550111797542
版本 第1版
說明 3, 406面 ; 21公分
附註 拼音題名: Dangdai yislan jiaofa
主題 回教 csht
Alt Title Dangdai yislan jiaofa
Record:   Prev Next