Record:   Prev Next
作者 劉雲燕 著
書名 现代京剧「样板戏」旦角唱腔音乐研究 / 刘云燕著
出版項 北京市 : 中央音乐学院出版社, 2006
國際標準書號 7810961861 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  785.13 763    到期 03-10-21    30550112675499
版本 第1版
說明 [13], 331面 : 圖, 樂譜 ; 21公分
附註 拼音題名: Xian dai jing ju Yang ban xi danjue chang qiang yin yue yan jiu
含參考書目
主題 國劇 -- 唱工 csht
Alt Title 現代京劇樣板戲旦角唱腔音樂研究
Xian dai jing ju Yang ban xi danjue chang qiang yin yue yan jiu
Record:   Prev Next