Record:   Prev Next
書名 法令全書総目録. 昭和戦前編
出版項 東京都 : 日本図書センタ-, 1986[民75]
國際標準書號 4820516418 (v.1)
4820516426 (v.2)
4820516434 (v.3)
4820516442 (v.4)
4820516450 (v.5)
4820516469 (v.6)
4820516477 (v.7)
4820516485 (v.8)
4820516493 (v.9)
4820516507 (v.10)
4820516515 (v.11)
4820516523 (v.12)
4820516531 (v.13)
482051654x (v.14)
4820516558 (v.15)
4820516566 (v.16)
4820516574 (v.17)
4820516582 (v.18)
4820516590 (v.19)
4820516604 (v.20)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3885-2  v.1    館內使用    30600010500172
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3885-2  v.2    館內使用    30600010500180
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3885-2  v.3    館內使用    30600010500198
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.4    館內使用    30600010500206
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.5    館內使用    30600010500214
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.6    館內使用    30600010500222
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.7    館內使用    30600010500230
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.8    館內使用    30600010500248
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.9    館內使用    30600010500255
 人文社會聯圖參考書區  R 016.583 3558-2  v.10    館內使用    30600010500263

版本 初版
說明 20冊 ; 22公分
(精裝)
附註 本書據昭和元年-昭和20年內閣印刷局.印刷廳發行底本復刻
內容: 第1卷,昭和元年--第2卷,昭和2年--第3卷,昭和3年--第4卷,昭和4年--第5卷,昭和5年--第6卷,昭和6年--第7卷,昭和7年--第8卷,昭和8年--第9卷,昭和9年--第10卷,昭和10年--第11卷,昭和11年--第12卷,昭和12年--第13卷,昭和13年--第14卷,昭和14年--第15卷,昭和15年--第16卷,昭和16年--第17卷,昭和17年--第18卷,昭和18年--第19卷,昭和19年--第20卷,昭和20年
館藏: 2004第2刷. HS(TH)
主題 法律 -- 日本 -- 目錄 csht
Record:   Prev Next