Record:   Prev Next
作者 Dong Ya xue zhe xian dai Zhong wen wen xue guo ji xue shu yan tao hui (4th : 2006 : Hong Kong, China)
東亞學者現代中文文學國際學術硏討會 (4th : 2006 : 香港)
書名 Dong Ya wen hua yu Zhong wen wen xue = East Asian culture & modern literature in Chinese / [zhu bian Liang Bingjun, Xu Xujun]
東亞文化與中文文學 = East Asian culture & modern literature in Chinese / [主編梁秉鈞, 許旭筠].
出版項 Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2006
香港 : 明報出版社有限公司, 2006.
國際標準書號 9789628917600
9628917609
book jacket
10-16-2015 已為 文哲所 訂購 1 本.
Record:   Prev Next