Record:   Prev Next
作者 Scott, Pam
書名 Managing for success in Vietnam / Pam Scott & Wayne Bannon
出版項 Ho Chi Minh City : Nhà xûát b̉an Tr̉e, c2008
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  HD70.V5 S36 2008    在架上    30620020105937
Record:   Prev Next