MARC 主機 00000nas 2200000 a 4500 
008  060828d18979999mauqr p    0uu1a0eng d 
022  0002-9114 
040  AS|cAS|dFSN 
245 00 American journal of archaeology :|bthe journal of the 
    Archaeological Institute of America 
260  New York :|bMacmillan Co.,|c1897- 
300  v. :|bill., plates, ports., maps, plans ;|c24-27 cm 
310  Quarterly,|b1900- 
321  Bimonthly,|b1897-1899 
362 0 2nd ser., v. 1, no. 1- 
650 0 Archaeology|xPeriodicals 
650 0 Art|xPeriodicals 
710 20 Archaeological Institute of America 
780 00 |tAmerican journal of archaeology and of the history of 
    the fine arts|x1540-5079 


館藏地傅斯年圖書館西文期刊區
Lib. Has41:2(1937),44(1940)-66(1962),74:3(1970),76:2(1972)-79:3(1975),83:1(1979),85:1-2(1981),86(1982)-87(1983),88:3-4(1984),89:1-2,4(1985),90:1-2(1986),91(1987),92:2-3(1988),93(1989)-95(1991),96:2-4(1992),97(1993)-109(2005)
Index: v.11-70(1907-1966)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.41:no.2(1937)    館內使用    30530000413146
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.44(1940)    館內使用    HPW0034724
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.45(1941)    館內使用    HPW0034725
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.46(1942)    館內使用    HPW0034726
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.47(1943)    館內使用    HPW0034727
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.48(1944)    館內使用    HPW0034728
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.49(1945)    館內使用    HPW0034729
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.49(1945) c.2  館內使用    HPW0034730
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.50(1946)    館內使用    HPW0034731
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.51(1947)    館內使用    HPW0034732