MARC 主機 00000cas 2200000  4500 
001  sn 90012220 
008  741030d19701977paufr p    0  a0eng  
010  sn 90012220 |z70018676 
022  0049-254X 
035  (OCoLC)1061156 
040  |cAS|dFSN 
042  lcd 
043  a-cc--- 
050 0 DS751|b.S83 
082  915.1/03/205 
245 00 Sung studies newsletter 
260  Philadelphia [etc.]|bSung Studies Newsletter 
300  13 no.|c21 cm 
310  Semiannual 
362 0 no. 1-13; May 1970-1977 
651 0 China|xHistory|ySung dynasty, 960-1279|xPeriodicals 
785 00 |tBulletin of Sung and Yüan studies|g1978|x0275-4118
    |w(DLC)  79644366|w(OCoLC)4720591 

館藏地傅斯年圖書館西文期刊區
Lib. Has2(1970)-13(1977)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  pamphlet 0086326  v.5    館內使用  -  30580000863261
 傅斯年圖書館西文期刊區  no.2(1970)-no.7(1973)    館內使用    30530000411082
 傅斯年圖書館西文期刊區  no.8(1973)-no.13(1977)    館內使用    30530103727764