Record:   Prev Next
作者 Đoàn, Duy Thành
書名 Đ̉ang lãnh đạo kinh t´ê và đ̉ang viên làm kinh t´ê trong ǹên kinh t´ê thị trừơng định hư´ơng xã ḥôi ch̉u nghĩa = The Party leads the economy and Party members do business in the socialist oriented market economy / Đoàn Duy Thành
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xu´ât b̉an Chính trị qu´ôc gia, 2002
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  JQ898.D253 D63 2002    在架上    30620020072020
說明 155 p. ; 21 cm
附註 Includes bibliographical references
In Vietnamese and English
主題 Dang công sàan Viêt Nam
Vietnam -- Economic policy
Alt Title Party leads the economy and Party members do business in the socialist oriented market economy
Record:   Prev Next