Record:   Prev Next
書名 1000 năm Thăng Long-Hà N̂ọi = A millennium of Thang Long-Hanoi / ch̉u biên, Bùi Tuŷét Mai ; ban biên soạn, Vũ Khiêu ... [et al.]
出版項 Hà N̂ọi : Nhà xûát b̉an Văn hóa-thông tin, 2004-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  738.373 H247 2004  v.1    在架上    30580002206410
 人文社會聯圖大開本圖書區  738.373 B84  v.1    在架上    30600010656537
說明 v. <1> : chiefly col. ill. ; 31 cm
附註 In Vietnamese and English
At head of title: ̉Uy ban nhân dân Thành pĥó Hà N̂ọi, Vîẹn khoa học xã ĥọi Vîẹt Nam
Title on added t.p.: Thang Long-Hanoi Album
Lib. has: v.1. CLP
主題 Hanoi (Vietnam)
Hanoi (Vietnam) -- Pictorial works
Alt Author Bùi, Tuŷét Mai
Vũ, Khiêu, 1916-
Hanoi (Vietnam). ̉Uy ban nhân dân
Vîẹn khoa học xã ĥọi Vîẹt Nam
Alt Title M̂ọt ngàn năm Thăng Long-Hà N̂ọi
Millennium of Thang Long-Hanoi
Thang Long-Hanoi Album
Record:   Prev Next