Record:   Prev Next
作者 Lê, H̀ông Lý
書名 Thư mục văn hóa dân gian / Lê H̀ông Lý, ch{MARC-8 Generic 224}u biên ; Lê H̀ông Lý, Vũ Quang Dũng, biên soạn
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xu´ât b{MARC-8 Generic 224}an Khoa học xã ḥôi, 1999
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 738.33021 L433    館內使用    30580002208614
說明 761 p. ; 21 cm
附註 At head of title: Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qu´ôc gia, Vịên nghiên c´ưu văn hóa dân gian
Includes indexes
主題 Vietnam -- Civilization -- Bibliography
Alt Author Vũ, Quang Dũng
Vịên nghiên c´ưu văn hóa dân gian (Vietnam)
Record:   Prev Next