Record:   Prev Next
作者 Gouvernement Gènèral de l'Indochine
書名 Code civil à l'usage des juridictions indigènes du tonkin ...
出版項 Hanoi : Imprimerie Ngo-Tu-Ha, 1931
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 17308 J4    館內使用    30600030145826(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 17308 J4a c.2  館內使用    30600030145834(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 xii, 281 p. ; 25 cm
附註 "Dân-Luât thi-hành Tai Cac Toa Nam-An Bac-Ky"
thlyy(fsnB1)
Record:   Prev Next