Record:   Prev Next
作者 易順鼎 (1858-1920) 撰
書名 琴志樓集 七十五卷 / 易順鼎撰
出版項 上海 : 上海古籍出版社, 2010
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 830.7 8352  v.785    在架上    30580002874159
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 830.7 4128  v.785    在架上    30530110603602
版本 第1版
說明 173-770面 ; 27公分
系列 國家清史編纂委員會. 文獻叢刊. 清代詩文集彙編 ; 785
清代詩文集彙編 ; 785
國家清史編纂委員會. 文獻叢刊. 清代詩文集彙編 ; 785
附註 據清光緒至民國刻本及鉛印本影印
與世澤堂試帖遺稿 一卷--世澤堂古近體詩遺稿 一卷--世澤堂古文遺稿 一卷--補園賸{394535} 二卷--濤園詩集 四卷--哭庵賞菊詩 一卷, 附錄一卷合刊
內容: 楚頌亭詞 一卷--出都詩録 一卷--吳篷詩録 一卷--樊山沌水詩録 一卷--蜀船詩録 一卷--巴山詩録 一卷--錦里詩録 一卷--峩眉詩録 一卷--青城詩録 一卷--林屋詩録 一卷--遊梁詩賸 一卷--游梁詩賸賸 一卷--鬘天影事譜 四卷--琹臺夢語 一卷--摩圍閣詩 二卷--摩圍閣詞 二卷--丁戊之間行卷 十卷--盾墨拾餘 十四卷--燕榻集 一卷--魂西集 八卷--東歸集 一卷--慕皋廬雜刻 一卷--琴志樓編年詩録 十九卷(卷二至卷四,卷十,卷十一,卷十四,卷十五未刻)
主題 易順鼎 (1858-1920) -- 文集 csht
Alt Title 楚頌亭詞 一卷
出都詩録 一卷
吳篷詩録 一卷
樊山沌水詩録 一卷
蜀船詩録 一卷
巴山詩録 一卷
錦里詩録 一卷
峩眉詩録 一卷
青城詩録 一卷
林屋詩録 一卷
遊梁詩賸 一卷
游梁詩賸 一卷
游梁詩賸賸 一卷
鬘天影事譜 四卷
琹臺夢語 一卷
摩圍閣詩 二卷
摩圍閣詞 二卷
丁戊之間行卷 十卷
盾墨拾餘 十四卷
燕榻集 一卷
魂西集 八卷
東歸集 一卷
慕皋廬雜刻 一卷
琴志樓編年詩録 十九卷
Record:   Prev Next