Record:   Prev Next
作者 Luu, Van Loi
書名 Các cuôc thuong luong Lê Duc Tho-Kissinger tai Paris. English
Le Duc Tho-Kissinger negotiations in Paris / Luu Van Loi, Nguyen Anh Vu
出版項 Hanoi : The Gioi Publishers, 1996
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  DS557.7 L87613 1996    在架上    30620020049580
Record:   Prev Next