Record:   Prev Next
書名 Cách-trí -- dia-du giáo-khoa thu : lop du-bi / do Nha Hoc-chinh Dông-Pháp da giao cho ong Trán-trong-Kim, ong Nguyen-van Ngoc, ông Dang-dinh-Phuc và ông Do-Than soan
出版項 Xuat-Ban : Nha Hoc-Chính Dông-Pháp, 1939
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 932 J31    館內使用    30600030275292(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
版本 In lan thu muoi ba
說明 120, [1] p. : ill. ; 22 cm
系列 Viêt-Nam tieu-hoc tùng-thu
附註 thllc(fsnB1)
Alt Author French Indochina. Direction de l'instruction publique
Nha Hoc Chính Dông Pháp
Record:   Prev Next