Record:   Prev Next
書名 Cách-trí qiào-khoa thu' : lóp so-dang / do Nha Hoc-chinh Dông-pháp dã giao cho ông Tran-Trong-Kim ... [et al.]
出版項 Xuat-Ban : Nha Hoc-Chính Dông-Pháp, 1937
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 932 J19    館內使用    30600030275169(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next