Record:   Prev Next
作者 Tcheng, Soumay, b. 1894
書名 A girl from China (Soumay Tcheng) / by B. Van Vorst
出版項 New York : Frederick A. Stokes Co., 1926
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 761 B51    館內使用    30600030225693(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next