MARC 主機 00000cas 2200000 a 4500 
001  ocm4201933 
008  780907d19191922ch uu p r   0uuu 0eng d 
035  4201933 
040  |cAS|dFSN 
042  lcd 
043  a-cc--- 
130 00 New China review (Shanghai, China) 
245 04 The new China review /|cedited by Samuel Couling 
260  Taipei, Taiwan :|bLiterature House, Ltd.,|c1919-1922 
300  4 v. :|bill. ;|c25 cm 
362 0 Vol. 1, no. 1 (Mar. 1919)-v. 4, no. 6 (Dec. 1922) 
580  Reprint. Originally published bimonthly: Shanghai : The 
    New China Review Office 
651 0 China|xPeriodicals 
700 1 Couling, Samuel,|d1859-1922 
775 1 |tNew China review (Shanghai, China)|gcc|w(OCoLC)1604204 


館藏地歐美所圖書館2F期刊區
Lib. Has1(1919)-4(1922)

索書號DS701 N532 
館藏地傅斯年圖書館西文期刊區
Lib. Has1(1919)-4(1922)

身份 過刊架號:28B 
館藏地近史所郭廷以圖書館西文期刊合訂本區
Lib. Has1(1919)-4(1922)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  DS774 C855  v.1 1919    在架上    30560400110810
 人社中心  DS774 C855  v.2 1920    在架上    30560400110828
 人社中心  DS774 C855  v.3 1921    在架上    30560400110836
 人社中心  DS774 C855  v.4 1922    在架上    30560400110844
 歐美所圖書館2F期刊區  v.1 1919    館內使用    30500300058354
 歐美所圖書館2F期刊區  v.2 1920    館內使用    30500300058362
 歐美所圖書館2F期刊區  v.3 1921    館內使用    30500300058370
 歐美所圖書館2F期刊區  v.4 1922    館內使用    30500300058388
 近史所郭廷以圖書館西文期刊合訂本區  v.1(1919)    館內使用    MHE0016647
 近史所郭廷以圖書館西文期刊合訂本區  v.2(1920)    館內使用    MHE0016648