Record:   Prev Next
書名 Tri Tân
出版項 Hà N̂ọi : [s. n.], 1941-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.1    在架上    30620020101456
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.2    在架上    30620020101464
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.3    在架上    30620020101472
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.4    在架上    30620020101480
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.5    在架上    30620020101498
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.6    在架上    30620020101506
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.7    在架上    30620020101514
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.8    在架上    30620020101522
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.9    在架上    30620020101530
 亞太中心圖書室  DS556.5 T37 1941  v.10    在架上    30620020101548

說明 v . ; 30 cm
附註 全套由圖書館分册
v. 1, no.1-no.15(1941) -- v. 2, no.16-29(1941) -- v. 3, no.30-45(1942) -- v. 4, no.46-60(1942) -- v. 5, no.61-78(1942) -- v. 6, no. 79-100(1943) -- v. 7, no. 101-113(1943) -- v. 8, no.114-125(1943) -- v. 9, no. 126-140(1944) -- v. 10, no. 141-155(1944) -- v. 11, no. 156-172(1944) -- v. 12, no. 173-183, 185-186, 188-192(1945) -- v. 13, 193-211(1945)
Lib has: no.1-183, 185-186, 188-211(1941-1945). PSEA
主題 Vietnam -- History
Vietnam -- Intellectual life -- 20th century
Alt Title 知新雜誌
Tạp chí Tri Tân
Record:   Prev Next