Record:   Prev Next
書名 China's regional economic development / edited by Roger C.K. Chan, Tien-tung Hsueh, Chiu-ming Luk
出版項 Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong, 1996
國際標準書號 9624415307 (pbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  DS1 R57 no.30    在架上    30520020489804
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  338.951 C539ch    在架上    30550100356078
 人文社會聯圖  HC427.9 .C565438 1996    在架上    30600020060001
Record:   Prev Next