MARC 主機 00000nas 2200000 i 4500 
008  970619c19959999cauzr p    0  a eng d 
022  1077-8004 
040  |cAS|dSV 
050 00 H62|bQ17 
082 00 300/.5220 
210 0 Qual. inq. 
222 0 Qualitative inquiry 
245 00 Qualitative inquiry :|bQI 
246 30 QI 
260  Thousand Oaks, CA :|bSage Periodicals Press, |cc1995- 
300  v. ;|c22 cm 
310  10 times a year,|b2009- 
321  8 times a year,|b2007-2008 
321  Quarterly,|b1995-2000 
321  Bimonthly,|b2001-2006 
362 0 Vol. 1, no. 1 (Mar. 1995)- 
500  Title from cover 
650 0 Social sciences|xMethodology|xPeriodicals 
856 41 |zSAGE (1995-2006,2019-current)|uhttp://
    journals.sagepub.com/loi/qix 


身份 現刊架222 
館藏地人社中心期刊區
Lib. Has1:1(1995)-26:9(2020)-
最新收到: 十月-十一月 2020 v.26 no.8/9

館藏地調查研究工作室
Lib. Has1:1(1995)-12:6(2006)已全數轉人社中心圖書館

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  v.1 no.1-4 1995    在架上    30560200177563
 人社中心期刊區  v.2 no.1-4 1996    在架上    30560200177571
 人社中心期刊區  v.3 no.1-4 1997    在架上    30560200177589
 人社中心期刊區  v.4 no.1-4 1998    在架上    30560200177597
 人社中心期刊區  v.5 no.1-4 1999    在架上    30560200177605
 人社中心期刊區  v.6 no.1-4 2000    在架上    30560200177613
 人社中心期刊區  v.7 no.1-6 2001    在架上    30560200177621
 人社中心期刊區  v.8 no.1-6 2002    在架上    30560200177639
 人社中心期刊區  v.9 no.1-6 2003    在架上    30560200177647
 人社中心期刊區  v.10 no.1-3 2004    在架上    30560200182274