Record:   Prev Next
作者 Fung, Chi Ming
書名 Reluctant heroes : rickshaw pullers in Hong Kong and Canton, 1874-1954 / Chi Ming Fung
出版項 Hong Kong : Hong Kong University Press, c2005
國際標準書號 9622097340 (hbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  388.341 F981    在架上    30550100392750
 人社中心  DS796.H75 F979 2005    在架上    30560400547474
 人文社會聯圖  DS796.H75 F86 2005    在架上    30610020248407
人文社會聯圖之訂單已取消。
Record:   Prev Next