Record:   Prev Next
作者 Chan Lau, Kit-ching
書名 Anglo-Chinese diplomacy 1906-1920, in the careers of Sir John Jordan and Yuän Shih-k̉ai / Chan Lau Kit-ching
出版項 [Hong Kong] : Hong Kong University Press, 1978
國際標準書號 9622090109
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DA47.9.C6 C454    在架上    HPW0055429
 近史所郭廷以圖書館  327.41051 C454    在架上    30550100229374
 文哲所  644.1 C454    在架上    30580002626377
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA DA47.9.C6 C454 1978    在架上    30910020056291
Record:   Prev Next