LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  960823s1979  ch ad     000 0 chi d 
040  AS|cAS 
245 00 曾文水庫集水區第二期防砂壩系統最佳施工組合之經濟分析 /
    |c李俊輝撰 
260 0 台中市 :|b中興大學農業經濟研究所,|c民68[1979] 
300  4, 87面 :|b圖, 表 ;|c26公分 
502  碩士論文--中興大學農業經濟研究所第二十一屆 
502  指導教授: 楊垣進 
504  含參考文獻 
700 10 李俊輝|e撰 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Ethnology Library  008.86 5323 4029 1979    AVAILABLE    30520010356609