Record:   Prev Next
Title 心經註解叢編補遺. 1 / 宋熹準編
Imprint 大田廣域市 : 學民文化社, 2005
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  221.4508 8634-2  v.1    AVAILABLE    30580003378119
Descript 40, 448面 ; 27公分
Note 部分內容為韓文
內容: 答心經問目/李滉--題贈心經後/曹植--答希元心經問目書(龜峯集 卷之四)/宋翼弼--心經指南/李咸亨--心經增減節註附說序(浦渚集 卷之二十六)/趙翼--附評君輔與懷川論心經釋疑别紙(明齋遺稿 卷之十六)/尹拯--請依前定進講心經綱目疏/朴世采--心經經義釋解(遁翁别集)/韓汝愈--陳冑筵講規仍進心經贊圖劄/崔錫鼎--上尤齋心經釋疑問目(農巖集 卷之十二)/金昌協--答子聞兄論心經書(定齋集 卷之七)/朴泰輔--答心經問目/李喜朝--請改正宋時烈刪定心經質疑疏(密庵集 瓿餘 第二冊)/李栽--答鄭彥煥心經問目(圃陰集 卷之四)/崔昌大--上遂菴先生别紙心經疑目(巍巖遺稿 卷之四)/李柬--心經劄記(農隱集 卷之一)/金聲玉--跋心經釋疑(星湖集 卷之五十四)/李瀷--心經質疑(魯溪集 卷之三)/李復煥--答李景文書心經疑義(霽山集 卷之九)/金聖鐸--心經劄錄(素谷遺稿 卷之十五)/尹光紹
Subject 心經 -- 註釋 -- 叢書 csht
Alt Author 宋熹準 編
李滉 (1501-1570). 答心經問目
曹植 (1501-1572). 題贈心經後
宋翼弼. 答希元心經問目書
李咸亨. 心經指南
趙翼. 心經增減節註附說序
尹拯. 附評君輔與懷川論心經釋疑别紙
朴世采. 請依前定進講心經綱目疏
韓汝愈. 心經經義釋解
崔錫鼎. 陳冑筵講規仍進心經贊圖劄
金昌協. 上尤齋心經釋疑問目
朴泰輔. 答子聞兄論心經書
李喜朝. 答心經問目
李栽. 請改正宋時烈刪定心經質疑疏
崔昌義. 答鄭彥煥心經問目
李柬. 上遂菴先生别紙心經疑目
金聲玉. 心經劄記
李瀷. 跋心經釋疑
李復煥. 心經質疑
金聖鐸. 答李景文書心經疑義
尹光紹. 心經劄錄
Record:   Prev Next