Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
林正徳 (1909-) / 著 : 人文社會聯圖; PRINTED  1987 1
林正忠   4
  林正慧 -- See also Lin, Cheng-hui   1
林正慧   6
林正慧 (1971-).   34
林正敏 : 中央研究院; 電子書  2010 1
林正文   2
林正昌 / 主譯 : Ethnology Library; PRINTED  2015 1
林正明   4
林正春. / 母系社會邏輯變遷與男性口語文本 : 台灣都蘭阿美的竹占與治病儀式展演 : Ethnology Library; PRINTED  2016 1
林正洪   2
林正珍   13
林正盛   11
林正祥. / 生命表中熵之變動趨勢-以臺灣為例 : 人文社會聯圖; PRINTED  2014 1
林正祥(ATai Lin) : Department of Information Technology Services; PRINTED    1
林正秋   13
林正秋 (1936-)   3
林正立 / 編輯 : Ethnology Library; PRINTED  1990 1
林正範 / 主編 : Modern History Library; PRINTED  1998 1
  林正義 -- See also Lin, Cheng-yi, 1956-   1
林正義   77
林正義, 1965- / 文字作者 : Ethnology Library; PRINTED  2008 1
林正義 (外交) / 主編 : 中央研究院; 電子書  2007 1
林正芳,   8
林正芳 (1963-)   4
林正華 (1949-) / 著 : 人文社會聯圖; PRINTED  2014 1
林正讓 / 副主編 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1993 1
林正豐 / 編撰 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1998 1
林正賢 / 著 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2016 1
林正輝 : 中央研究院; COMPUTER FILE  2020 1
林正輝 (1963-)   4
林正道 / 編著 : Euro-Am Studies Lib; PRINTED  1986 1
林正雄   13
林正雄 (1946-) / 譯 : 人文社會聯圖; PRINTED  2000 1
林正雪 / 撰 : Modern History Library; PRINTED  1979 1
林正青 (1927-) / 著 : Ethnology Library, RCHSS Library, The Archives of ITH, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1992 1
林正青 (清) / 纂 : Modern History Library, RCHSS Library ; PRINTED  1992 1
林正章   4
林正順   2
林正龍 / 著 : CLP Library; PRINTED  1993 1
林正峯   2
林正昊 (1984-) / 譯 : CLP Library; PRINTED  2016 1
林正焜   3
林正才 / 譯 : Fu Ssu-Nien Library, CLP Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1990 1
林正錺. / 農地違章工廠的農地環境風險 : 人文社會聯圖; PRINTED  2019 1
林此三郎 / 校閱 : The Archives of ITH; PRINTED  1908 1
林步昇   13
林步瀛 (清)   2
林步青 / 編輯 : 人文社會聯圖; PRINTED  1954 1
林武   4
Result Page   Prev Next