Record:   Prev Next
Title 桐城馬氏詩鈔 / (清)馬樹華編
Imprint 北京 : 國家圖書館出版社, 2015
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 820.7 4044.1-2  v.135    AVAILABLE    30530111178695
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 820.7 4044.1-2  v.136    AVAILABLE    30530111178703
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 820.7 4044.1-2  v.137    AVAILABLE    30530111178711
Edition 第1版
Descript 3冊 ; 27公分
Series 清代家集叢刊 ; 135-137
清代家集叢刊 ; 135-137
Note 據清道光十六年(1836)可久處齋自刻本影印
內容: 第135冊,介石齋稿一卷/(明)馬懋功撰--亦愛廬詩存一卷/(明)馬懋勳撰--湖上草堂詩鈔一卷/(明)馬之瑜撰--半畝園詩鈔一卷/(明)馬之璋撰--秫莊詩集十卷/(明)馬之瑛撰--恕庵詩鈔一卷/(清)馬之瓊撰--虎岑詩集二卷/(清)馬敬思撰--屏山詩草一卷/(清)馬孝思撰--第136冊,菜香園集一卷/(清)馬繼融撰--嚴沖詩存一卷/(清)馬教思撰--懷亭集存一卷/(清)馬國志撰--白下詩草一卷/(清)馬日思撰--寒檜軒詩一卷/(清)馬方思撰--尺玉軒集一卷/(清)馬雲撰--復初堂詩集五卷/(清)馬鳳翥撰--雙岑詩存一卷/(清)馬庶撰--聽雨樓詩存一卷/(清)馬㫤撰--菱塘詩鈔一卷/(清)馬源撰--髣山詩鈔一卷/(清)馬霳撰--寒松館詩存一卷/(清)馬蕃撰--宕渠叢稿一卷/(清)馬潛撰--善藏齋集一卷/(清)馬祜撰--報循堂詩鈔二卷/(清)馬樸臣撰--健齋詩存一卷/(清)馬棻臣撰--霍山詩存一卷/(清)馬耜臣撰--北軒詩存一卷/(清)馬一鳴撰--偶景齋詩鈔二卷/(清)馬蘓臣撰--匣鋒集存一卷/(清)馬枚臣撰--石門山房集一卷/(清)馬庸德撰--第137冊,翊翊齋詩鈔一卷/(清)馬翮飛撰--心堂詩稿一卷/(清)馬騰元撰--玉屏山莊詩存一卷/(清)馬鵬飛撰--定庵詩存一卷/(清)馬澤撰--短檠齋詩存一卷/(清)馬濂撰--延景堂詩鈔一卷/(清)馬春生撰--愛吾詩存一卷/(清)馬岑樓撰--古愚詩存一卷/(清)馬岳撰--乃亨詩集四卷/(清)馬春田撰--花萼軒詩存一卷/(清)馬春長撰--升圃詩鈔一卷/(清)馬登賢撰--中州雜詠存一卷/(清)馬維瑗撰--德素堂詩存一卷/(清)馬廷芬撰--校經堂詩鈔二卷/(清)馬宗璉撰--秋水居詩存一卷/(清)馬湄撰--代躬耕軒詩鈔二卷/(清)馬鼎梅撰--自娛吟草一卷/(清)馬用章撰--凝暉齋詩存一卷/(清)姚氏撰--清香閣詩鈔一卷/(清)姚德耀撰--烉窗閒詠一卷/(清)馬氏撰
Subject 中國文學 -- 清(1644-1912) -- 作品集 csht
清代文學 lcstt
Alt Author 馬樹華 (清) 編
馬懋功 (明) 撰. 介石齋稿一卷
馬懋勳 (明) 撰. 亦愛廬詩存一卷
馬之瑜 (明) 撰. 湖上草堂詩鈔一卷
馬之璋 (明) 撰. 半畝園詩鈔一卷
馬之瑛 (明) 撰. 秫莊詩集十卷
馬之瓊 (明) 撰. 恕庵詩鈔一卷
馬敬思 (清) 撰. 虎岑詩集二卷
馬孝思 (清) 撰. 屏山詩草一卷
馬繼融 (清) 撰. 菜香園集一卷
馬教思 (清) 撰. 嚴沖詩存一卷
馬國志 (清) 撰. 懷亭集存一卷
馬日思 (清) 撰. 白下詩草一卷
馬方思 (清) 撰. 寒檜軒詩一卷
馬雲 (清) 撰. 尺玉軒集一卷
馬鳳翥 (清) 撰. 復初堂詩集五卷
馬庶 (清) 撰. 雙岑詩存一卷
馬㫤 (清) 撰. 聽雨樓詩存一卷
馬源 (清) 撰. 菱塘詩鈔一卷
馬霳 (清) 撰. 髣山詩鈔一卷
馬蕃 (清) 撰. 寒松館詩存一卷
馬潛 (清) 撰. 宕渠叢稿一卷
馬祜 (清) 撰. 善藏齋集一卷
馬樸臣 (清) 撰. 報循堂詩鈔二卷
馬棻臣 (清) 撰. 健齋詩存一卷
馬耜臣 (清) 撰. 霍山詩存一卷
馬一鳴 (清) 撰. 北軒詩存一卷
馬蘓臣 (清) 撰. 偶景齋詩鈔二卷
馬枚臣 (清) 撰. 匣鋒集存一卷
馬庸德 (清) 撰. 石門山房集一卷
馬翮飛 (清) 撰. 翊翊齋詩鈔一卷
馬騰元 (清) 撰. 心堂詩稿一卷
馬鵬飛 (清) 撰. 玉屏山莊詩存一卷
馬澤 (清) 撰. 定庵詩存一卷
馬濂 (清) 撰. 短檠齋詩存一卷
馬春生 (清) 撰. 延景堂詩鈔一卷
馬岑樓 (清) 撰. 愛吾詩存一卷
馬岳 (清) 撰. 古愚詩存一卷
馬春田 (清) 撰. 乃亨詩集四卷
馬春長 (清) 撰. 花萼軒詩存一卷
馬登賢 (清) 撰. 升圃詩鈔一卷
馬維瑗 (清) 撰. 中州雜詠存一卷
馬廷芬 (清) 撰. 德素堂詩存一卷
馬宗璉 (清) 撰. 校經堂詩鈔二卷
馬湄 (清) 撰. 秋水居詩存一卷
馬鼎梅 (清) 撰. 代躬耕軒詩鈔二卷
馬用章 (清) 撰. 自娛吟草一卷
姚氏 (清) 撰. 凝暉齋詩存一卷
姚德耀 (清) 撰. 清香閣詩鈔一卷
馬氏 (清) 撰. 烉窗閒詠一卷
Record:   Prev Next