Record:   Prev Next
Author De Herdt, Jeroen
Title Wet and Duiding Sport
Imprint Cork : Larcier, 2013
©2013
book jacket
Descript 1 online resource (2342 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Larcier Duiding Ser
Larcier Duiding Ser
Note Intro -- Titel -- Copyright -- Voorwoord -- Editors -- Auteurs -- Gebruiksaanwijzing -- Deel 1 -- I. Bevoegde overheden -- A. Raad van Europa -- Statute May 5, 1949 - Statute of the Council of Europe (extract art. 1) -- B. Europese Unie -- Verdrag 13 december 2007 - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (geconsolideerde versie) (uittreksel art. 6, 165) -- C. Vlaamse Overheid -- Grondwet 7 februari 1831 - Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art. 127) -- Bijz. wet 8 augustus 1980 - Bijzondere wet hervorming instellingen -- Decr. Ned. Cult. R. 28 januari 1974 - Cultuurpact -- Bijz. wet 16 januari 1989 - Bijzondere wet financiering gemeenschappen en gewesten (uittreksel art. 3-5) -- D. Provincies en gemeenten -- Grondwet 7 februari 1831 - Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art. 41) -- II. Sportbeleid -- A. BLOSO -- Decr. Vl. Parl. 7 mei 2004 - BLOSO, intern verzelfstandigd agentschap -- B. Vl. Reg. 31 maart 2006 - Operationalisering beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media -- B. Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media -- Decr. Vl. Parl. 30 november 2007 - Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media -- Decr. Vl. Parl. 18 juli 2003 - Strategische adviesraden -- C. Strategische adviesraad -- Decr. Vl. Parl. 7 december 2007 - Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, oprichting -- D. Gemeentelijke adviesraad -- Decr. Vl. Parl. 13 juli 2001 - Kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid -- Decr. Vl. Parl. 6 juli 2012 - Lokaal Cultuurbeleid -- E. Europees sport charter -- Aanbeveling No. R (92) 13 REV 24 september 1992 - European Sports Charter (revised), recomm. -- F. Provinciaal en gemeentelijk Sport voor Allen-beleid -- Decr. Vl. Parl. 9 maart 2007 - Sport voor Allen-beleid, subsidiëring
B. Vl. Reg. 19 juli 2007 - Sport voor Allen-beleid, subsidiëring, uitvoering -- B. Vl. Reg. 17 oktober 2008 - Sport voor Allen-beleid, aanvullende subsidie verenigingssportbeleidsplannen randgemeenten -- Decr. Vl. Parl. 6 juli 2012 - Lokaal sportbeleid, subsidiëring -- B. Vl. Reg. 16 november 2012 - Lokaal sportbeleid, subsidiëring, uitvoering -- G. Participatiebeleid -- Decr. Vl. Parl. 18 januari 2008 - Participatiedecreet -- B. Vl. Reg. 18 juli 2008 - Participatiedecreet, uitvoering -- H. Uitvoering sportbeleid door private rechtspersonen -- Omz. (Vl.) BA-93/03, 21 april 1993 - Gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen, toelagen, openbaarheid, inzagerecht -- III. Sport en financiering -- Decr. Vl. Parl. 13 juli 2001 - Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, erkenning en subsidiëring -- B. Vl. Reg. 5 december 2008 - Algemeen Uitvoeringsbesluit (uittreksel, bijlage art. 1-5) -- B. Vl. Reg. 12 september 2008 - Subsidie voor facultatieve opdracht jeugdsport, voorwaarden -- B. Vl. Reg. 19 december 2008 - Topsport, subsidies, voorwaarden -- B. Vl. Reg. 16 januari 2009 - Sportfederaties, sportkampen, subsidies, voorwaarden -- B. Vl. Reg. 7 september 2012 - Sportfederaties, subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013-2016, voorwaarden -- M.B. (Vl.) 13 september 2012 - Vlaamse Sportfederaties en koepelorganisatie, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, erkenning -- Decr. Vl. Parl. 3 april 2009 - Vlaamse universiteiten en hogescholen, sportaanbod, subsidie, Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging, erkenning en subsidiëring -- IV. Sport en infrastructuur -- Decr. Vl. Parl. 27 juni 1985 - Particuliere sportinfrastructuur, oprichten, verbeteren en/of aankopen, subsdiëring
Decr. Vl. Parl. 23 mei 2008 - Sportinfrastructuur, inhaalbeweging via alternatieve financiering -- B. Vl. Reg. 18 juli 2008 - Sportinfrastructuur, inhaalbeweging via alternatieve financiering, uitvoering -- M.B. (Vl.) 12 november 2009 - Sportinfrastructuur, basisbouwprogramma voor een eenvoudige sporthal -- M.B. (Vl.) 12 november 2009 - Sportinfrastructuur, basisbouwprogramma multifunctioneel sportcentrum -- M.B. (Vl.) 12 november 2009 - Sportinfrastructuur, basisbouwprogramma voor kunstgrasvelden -- M.B. (Vl.) 14 juli 2010 - Sportinfrastructuurplan, specifieke delegaties aan secr. -gen. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media -- M.B. (Vl.) 23 juli 2010 - Sportinfrastructuurplan, specifieke delegaties aan secr.-gen. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media -- V. Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening -- Rules - World Anti-Doping Code - 2009 -- Int. Verdrag 19 oktober 2005 - Doping in de sport -- Overeenkomst 16 november 1989 - Doping, bestrijding -- Recom. No. R (92) 14 REV September 24, 1992 - Revised code of sports ethics -- Decr. Vl. Parl. 25 mei 2012 - Antidopingdecreet van 25 mei 2012 -- B. Vl. Reg. 19 oktober 2012 - Uitvoering antidopingdecreet van 25 mei 2012 -- M.B. (Vl.) 27 november 2012 - Verboden lijst -- Decr. Vl. Parl. 13 juli 2007 - Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening -- B. Vl. Reg. 20 juni 2008 - Medisch verantwoorde sportbeoefening, uitvoeringsbesluit -- Wet 24 februari 1921 - Drugswet -- Samenwerkingsakkoord 9 december 2011 - Dopingpreventie en -bestrijding in de sport -- M.B. (Vl.) 26 februari 1993 - Procedure van monsterneming internationale sportfederaties, erkenning -- Besl. 12 januari 2011 - Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens therapeutische noodzaak
M.B. (Vl.) 2 mei 2006 - Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, delegaties betreffende de medisch verantwoorde sportbeoefening -- Prot. 21 november 2000 - Dopingbestrijding in Vlaanderen -- Besl. 17 december 2008 - Medisch verantwoorde sportbeoefening, Code en Internationale Standaarden -- K.B. 14 februari 1995 - Doping duivensport -- VI. Sport en veiligheid -- A. Voetbal -- Eur. overeenkomst 19 augustus 1985 - Gewelddaden door toeschouwers sportevenementen -- Besl. 2002/348/JBZ Raad 25 april 2002 - Voetbalwedstrijden met een internationale dimensie, veiligheid -- Wet 21 december 1998 - Voetbalwedstrijden, veiligheid -- K.B. 11 maart 1999 - Voetbalwedstrijden, veiligheid, administratieve procedure -- K.B. 30 juni 1999 - Voetbalwedstrijden, veiligheid, bestand opgelegde administratieve sancties -- K.B. 7 december 1999 - Bestand van stadionverboden -- K.B. 3 mei 1999 - Voetbalwedstrijden, veiligheid, onmiddellijke inning van een geldsom -- K.B. 25 mei 1999 - Voetbalstewards, indienstneming, voorwaarden -- K.B. 2 juni 1999 - Voetbalstadions, veiligheidsnormen -- K.B. 15 juni 1999 - Voetbalwedstrijden, veiligheids- en coördinatiebeleid -- K.B. 22 februari 2006 - Voetbalstadions, bewakingscamera's -- K.B. 20 juli 2005 - Voetbalwedstrijden, ticketbeheer -- Omzendbrief OOP 34, 21 februari 2006 - Voetbalwedstrijden, ticketbeheer, specificaties bij de uitvoering van K.B. 20 juli 2005 -- Omzendbrief (OOP/27) 30 juli 1998 - Voetbalwedstrijden, handhaving van de openbare orde -- Omzendbrief (OOP/27ter) 15 januari 1999 - Voetbalwedstrijden, handhaving van de openbare orde, wijziging -- Omzendbrief (OOP/27quater) 8 juni 1999 - Voetbalwedstrijden, handhaving van de openbare orde - overeenkomsten - maatregelen tot uitsluiting -- M.O. (OOP/28) 4 mei 1999 - Voetbalwedstrijden, veiligheid, uitvoering wet
Omzendbrief OOP 35, 12 maart 2002 - Vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden -- M.O. (OOP/38) 24 oktober 2002 - Voetbalwedstrijden, efficiënte inzet van de ordediensten, informatiehuishouding en taken van de spotters -- Omzendbrief OOP 40, 14 december 2006 - Voetbalwedstrijden, kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren -- Omzendbrief OOP 33, 22 januari 2001 - Voetbalwedstrijden, na te leven verplichtingen bij organisatie van vriendschappelijke wedstrijd -- B. Sport op de openbare weg -- 1. Voorafgaande beschouwing -- K.B. 16 maart 1968 - Wegverkeerswet (uittreksel art. 9) -- K.B. 1 december 1975 - Wegcode (uittreksel art. 50) -- 2. Autowedstrijden op de openbare weg -- K.B. 28 november 1997 - Autosport, wedstrijden op de openbare weg, reglementering -- Omzendbrief (OOP 25) 1 april 2006 - Sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's op de openbare weg, reglementering van de organisatie -- M.B. 19 november 1998 - Autosport, wedstrijden op de openbare weg, stewards, baancommissarissen, veiligheidschefs, bekwaamheid, bewijzen -- 3. Wielerwedstrijden op de openbare weg -- K.B. 21 augustus 1967 - Reglementering wielerwedstrijden en veldritten -- M.O. 8 januari 1971 - Reglementering wielerwedstrijden en veldritten -- Omzendbrief 16 juni 1982 - Reglementering wielerwedstrijden en veldritten -- Omzendbrief 24 mei 1988 - Bevoegdheid signaalgevers bij wielerwedstrijden -- C. Sportschieten -- Decr. Vl. Parl. 11 mei 2007 - Sportschutter, statuut -- B. Vl. Reg. 1 juni 2007 - Sportschutter, statuut, uitvoeringsbesluit -- M.B. 15 maart 2007 - Sportschieten, vrijstelling vergunningsplicht, lijst vuurwapens -- D. Risicovechtsporten -- B. Vl. Reg. 3 april 2009 - Expertencommissie risicovechtsporten -- E. Actieve of extreme ontspanningsevenementen -- Wet 9 februari 1994 - Veiligheid van producten en diensten
K.B. 25 april 2004 - Actieve ontspanningsevenementen, organisatie
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: De Herdt, Jeroen Wet and Duiding Sport Cork : Larcier,c2013 9782804453213
Subject Sports-Social aspects
Electronic books
Alt Author Kerremans, Johan
Buzzi, Evi
De Croock, Guido
De Smedt, Violaine
Dedecker, Dimitri
Demuynck, Dieter
Franchimont, Alex
Glorieux, Frank
Hoekx, Nele
Record:   Prev Next