Record:   Prev Next
Author Van Acker, Elie
Title Duiding Collectieve schuldenregeling
Imprint : Uitgeverij Larcier, 2015
©2015
book jacket
Descript 1 online resource (4717 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Larcier Duiding
Larcier Duiding
Note Intro -- Titel -- Copyright -- Voorwoord van de editors -- Voorwoord -- Editors -- Auteurs -- Gebruiksaanwijzing -- Algemene inhoudsopgave van de duiding -- I. Collectieve Schuldenregeling -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 1675/2-1675/19) -- K.B. 18 december 1998 - Schuldbemiddelaar, ereloon, emolumenten en kosten, barema's -- K.B. 9 augustus 2002 - Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast, werking -- Wet 11 februari 2014 - Strafvordering, strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) (uittreksel art. 4, 464/1) -- Wet 12 mei 2014 - FOD Financiën, Dienst voor alimentatievorderingen -- II. Uitgebreidere onderwerpen -- A. OCMW en CAW -- Org. wet 8 juli 1976 - OCMW-wet (Vlaamse versie) -- Wet 26 mei 2002 - Recht op maatschappelijke integratie -- K.B. 11 juli 2002 - Recht op maatschappelijke integratie, algemeen reglement -- Wet 2 april 1965 - Steun OCMW, bijdragelast -- Decr. Vl. Parl. 19 december 2008 - OCMW-decreet -- Wet 5 juli 1998 - Wet collectieve schuldenregeling -- B. Vl. Reg. 21 juni 2013 - Algemeen welzijnswerk -- Wet 12 juni 1991 - Wet consumentenkrediet -- Decr. Vl. Parl. 24 juli 1996 - Instellingen voor schuldbemiddeling, Vlaams Centrum Schuldenlast, subsidiëring, erkenning -- Omzendbrief (WEL/99/04) 23 april 1999 - Collectieve schuldenregeling, instellingen voor schuldbemiddeling -- B. Fiscale verplichtingen -- K.B. 10 april 1992 - WIB92 (uittreksel art. 1-2, 73, 90, 104-105, 130-141, 146-154, 170-171, 305-311, 315-463) -- K.B. nr. 308, 31 maart 1936 - W.Succ. (Vlaamse versie) -- Decr. Vl. Parl. 13 december 2013 - Vlaamse Codex Fiscaliteit (uittreksel art. 1.1.0.0.2-3.20.0.0.1) -- Decr. Vl. Parl. 30 mei 2008 - Provincie- en gemeentebelastingen, vestiging, invordering en geschillenprocedure -- C. Strafrecht -- Wet 8 juni 1867 - Sw. (uittreksel art. 7-7bis, 38-45, 47-50bis, 86-99)
Wet 17 november 1808 - Sv. (uittreksel art. 28sexies-28novies, 35-39, 46quater, 197-197bis, 216bis-216ter, 464/1-464/41, 524bis, 619-634) -- Wet 26 maart 2003 - Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, COIV, oprichting (uittreksel art. 6, 9-11) -- Wet 17 mei 2006 - Wet strafuitvoering (uittreksel art. 4-71) -- D. Erfenis en nalatenschap -- Wet 21 maart 1804 - B.W. (uittreksel art. 410, 774, 778, 780, 784, 788, 790, 792, 803-803bis, 1167) -- E. Samenloop met voorlopig bewind -- Wet 21 maart 1804 - B.W. (uittreksel art. 488/1-501/2) -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 623, 628, 1193bis, 1198) -- F. Zelfstandige en collectieve schuldenregeling -- Wet 3 juli 1969 - BTW-wetboek (uittreksel art. 50, 53) -- K.B. 22 juni 2009 - Kruispuntbank van Ondernemingen, inschrijving niet-handelsondernemingen naar privaat recht -- Wetboek - Wetboek van Economisch recht, ingevoerd bij wet 28 februari 2013 (uittreksel art. III.15, III.16, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.22, III.23, III.24, III.25, III.26, III.27, III.28, III.29, III.30, III.31, III.32, III.33, III.34, III.35, III.36, III.37, III.38, III.39, III.40, III.41, III.42, III.43, III.44, III.45, III.46, III.47, III.48, III.49, III.50, III.51, III.52, III.53, III.54, III.55, III.56, III.57, III.74, III.75, III.76, III.77, III.78, III.79, III.80, III.81, -- K.B. nr. 38, 27 juli 1967 - Sociaal statuut der zelfstandigen (uittreksel art. 10-17quater) -- G. Personen- en familierecht -- Wet 21 maart 1804 - B.W. (uittreksel art. 102-111, 203-203quater, 215, 220-224, 229-230, 336, 374-375bis, 388, 487bis, 489, 584, 745octies, 1205, 1242, 1384, 1387-1414, 1453, 1470, 1476-1479, 2279) -- Wet 12 mei 2014 - FOD Financiën, Dienst voor alimentatievorderingen -- H. Verkoop onroerend goed
K.B. 12 januari 2007 - Bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, bedingen, K.B. BO (uittreksel art. 2) -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 1580bis-1580ter, 1582, 1586-1594, 1643-1644) -- I. Wet op het taalgebruik -- Wet 15 juni 1935 - Taalwet gerechtszaken (uittreksel art. 38-42) -- J. Internationale dimensie: Europese Verordening nr. 1346/2000 -- Verord. (EG) nr. 1346/2000 Raad 29 mei 2000 - Insolventieverordening -- K. Gerechtelijk recht -- K.B. 18 december 2003 - Juridische tweedelijnsbijstand, rechtsbijstand, kosteloosheid -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 508/1-508/18, 664-690) -- L. Voorrechten en hypotheken -- Wet 21 maart 1804 - Voorrechten en hypotheken (uittreksel art. 12-40, 123-144, Aanvullend artikel II) -- M. Arbeid -- 1. Arbeid -- Wet 5 december 1968 - CAO-Wet -- Decr. Ned. Cult. R. 19 juli 1973 - Ned. taaldecreet (uittreksel art. 1-5, 10) -- Wet 29 december 1990 - Werkloze, langdurig, herintegratie 1990 (uittreksel art. 155) -- K.B. 5 september 1991 - Werkloze, langdurig, herintegratie, uitvoering wet 29 december 1990 -- B. Vl. Reg. 15 juli 2005 - Invoegbedrijven, erkenning, financiering (uittreksel art. 1) -- Wet 23 december 2005 - Generatiepact, loonbarema's (uittreksel art. 58-59) -- K.B. 1 september 2006 - Start- en stagebonus -- Wet 23 december 2005 - Generatiepact, loonbarema's (art. 20-27) (uittreksel art. 79-87) -- K.B. 27 april 2007 - Tewerkstelling van jongeren in social profitsector (uittreksel art. 1-9, 18-19) -- B. Vl. Reg. 28 april 2006 - Tewerkstellingspremie -- K.B. 20 december 1963 - Werkloosheidsbesluit 1963 (uittreksel art. 53-81) -- Wet 24 december 1999 - Bevordering van de werkgelegenheid - Startbaanovereenkomst (uittreksel art. 23-27quater, 30-31, 33-35, 39-43) -- K.B. 30 maart 2000 - Bevordering van de werkgelegenheid, uitvoering wet 24 december 1999, art. 32 e.v
K.B. 30 maart 2000 - Bevordering van de werkgelegenheid, uitvoering wet 24 december 1999, art. 26 e.v. (uittreksel art. 2-2octies, 5-8quater) -- Wet 20 juli 2001 - Buurtdiensten en -banen, bevordering -- K.B. 12 december 2001 - Dienstencheques (uittreksel art. 1-2nonies, 6, 9bis-9quinquies) -- Decr. Vl. Parl. 17 maart 1998 - Permanente vorming, subsidies (uittreksel art. 11) -- B. Vl. Reg. 10 juli 2008 - Werkervaring -- Decr. Vl. Parl. 7 mei 2004 - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), extern verzelfstandigd agentschap -- B. Vl. Reg. 5 juni 2009 - Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (uittreksel art. 1, 3-12, 32-50, 52-55, 61-83, 87-111) -- Wet 19 juli 1983 - Leerovereenkomstenwet (uittreksel art. 1-63) -- 2. Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen -- Herstelwet 22 januari 1985 - Huishuur, huurprijs, matiging, sociale bepalingen 1985 (uittreksel art. 99-107bis) -- CAO nr. 103 NAR 27 juni 2012 - Stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (uittreksel art. 1-21) -- K.B. 12 december 2001 - Werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, verzoening, tijdskrediet (uittreksel art. 1-4, 6-21) -- B. Vl. Reg. 1 maart 2002 - Werkgelegenheid, aanmoedigingspremies in de privé-sector, hervorming -- K.B. 22 maart 1995 - Palliatief verlof, uitvoering art. 100bis Herstelwet 22 januari 1985 -- K.B. 10 augustus 1998 - Loopbaanonderbreking, bijstand of verzorging zwaar ziek gezins- of familielid -- CAO nr. 64 NAR 29 april 1997 - Loopbaanonderbreking, recht op ouderschapsverlof -- K.B. 29 oktober 1997 - Loopbaanonderbreking, recht op ouderschapsverlof -- K.B. 2 januari 1991 - Onderbrekingsuitkeringen, toekenning (uittreksel art. 1-3, ...art. 4, art. 5-27) -- 3. Arbeidsovereenkomstenrecht -- Wet 3 juli 1978 - Arbeidsovereenkomstenwet (uittreksel art. 1-28, 30-57, 63, 65-65/4, 67-77/7, 86, 120-131, 133-137)
4. Loon -- Wet 21 maart 1804 - Voorrechten en hypotheken (uittreksel art. 19, 41-144, Aanvullend artikel II) -- Wet 12 april 1965 - Loonbeschermingswet (uittreksel art. 1-6, 9-18, 23, 27-35/13, 47-49-50, 51-55, 56) -- N. Wet marktpraktijken en consumentenbescherming -- Wetboek - Wetboek van Economisch recht, ingevoerd bij wet 28 februari 2013 (uittreksel art. VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7, VI. 7/1, VI. 7/2, VI. 7/3, VI.8, VI.9, VI.10, VI.11, VI.12, VI.13, VI.14, VI.15, VI.16, VI.17, VI.18, VI.19, VI.20, VI.21, VI.22, VI.23, VI.24, VI.25, VI.26, VI.27, VI.28, VI.29, VI.30, VI.31, VI.32, VI.33, VI.34, VI.35, VI.36, VI.37, VI.38, VI.39, VI.40, VI.41, VI.42, VI.43, VI.44, VI.45, VI.46, VI.47, VI.48, VI.49, VI.50, VI.51, VI.52, VI.53, VI.54, VI.55, VI.56 -- O. Wet consumentenkrediet -- Wet 12 juni 1991 - Wet consumentenkrediet -- Wetboek - Betalings- en kredietdiensten (uittreksel art. VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15, VII.16, VII.17, VII.18, VII.19, VII.20, VII.21, VII.22, VII.23, VII.24, VII.25, VII.26, VII.27, VII.28, VII.29, VII.30, VII.31, VII.32, VII.33, VII.34, VII.35, VII.36, VII.37, VII.38, VII.39, VII.40, VII.41, VII.42, VII.43, VII.44, VII.45, VII.46, VII.47, VII.48, VII.49, VII.50, VII.51, VII.52, VII.53, VII.54, VII.55, VII.56, VII. -- P. Verjaring in het Burgerlijk Wetboek -- Wet 21 maart 1804 - B.W. (uittreksel art. 2242-2262bis, 2271-2278) -- Q. Verzekeringen -- K.B. 12 januari 1984 - Aansprakelijkheidsverzekering, privé-leven -- K.B. 12 oktober 1990 - Rechtsbijstandsverzekering -- Wet 21 november 1989 - WAM 1989 - Tariferingsbureau (uittreksel art. 9bis-9quinquies) -- K.B. 14 december 1992 - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, modelovereenkomst (uittreksel, bijlage art. 1-36-37, 38) -- Wet 21 maart 1804 - B.W. (uittreksel art. 1382-1385)
R. Huur/huisvesting
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Van Acker, Elie Duiding Collectieve schuldenregeling : Uitgeverij Larcier,c2015 9782804464776
Subject Civil procedure
Electronic books
Alt Author Verbeke, Caroline
Beliën, Johan
Cambie, Paul
Coeckelberghs, Yves
Coenen, Lien
Coucke, Wouter
De Dapper, Arent
De Marrez, Bernd
De Pauw, Olivier
Record:   Prev Next