AUTHORS (1-3 of 3)
Fredrik I, King of Sweden, 1676-1751
1
 

Hans Kongl. Maj.ts nådige stadfästelse och försäkring öfwer wäxel- och lähne-banquens undfängne privilegier, förmåner, och rättigheter gifwen Riksens Ständer på Riksdagen i Stockholm åhs 1720.
Sweden. Sovereign (1720-1751 : Fredrik I)
Stockholm : Hos Joh. Henr. Werner ..., 1720
1720
電子書

Location: 中央研究院
2
 

Publication om banco-betienternes beskydd
Sweden. Sovereign (1720-1751 : Fredrik I)
Stockholm : Tryckt uti Det Kongl. Tryckeriet, 1720
1720
電子書

Location: 中央研究院
3
 

Taxa inrättad år 1726 hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730
Sweden. Sovereign (1720-1751 : Fredrik I)
Stockholm : Uti det Kongl. tryckeriet, hos Joh. Henr. Werner ..., 1730
1730
電子書

Location: 中央研究院