Record:   Prev Next
Author Smit, Aniek
Title Mijn vader had een Afro! : Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig
Imprint Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011
©2011
book jacket
Descript 1 online resource (216 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Mijn vader had een afro! -- 1 Inlei ding 9 -- 1.1. Marok kaanse migran ten 10 -- 1.2. Kleed ge drag en inte gra tie 11 -- 2 Het on der zoek naar in te gra tie 13 -- 2.1. Het inte gra tie de bat 13 -- 2.2. New-assimilation the ory 15 -- 2.3. Iden ti fi ca ti o nele inte gra tie 17 -- 3 Het on der zoek naar kleed ge drag 21 -- 3.1. Van fol klore tot sub cul tuur: kle ding en iden ti teit 22 -- 3.2. ‚-you wear what you are™: kle ding en etni ci teit 24 -- 3.3. ‚-for meat and a new dress™: kle ding en migran ten 26 -- 3.4. Hoofd doek jes en trend set ters: kle ding en Marok kaanse migran ten 38 -- 4 Ma rok kaanse mi gran ten in woord en beeld 40 -- 4.1. Marok kaanse migran ten aan het woord 40 -- 4.2. Marok kaanse migran ten in beeld43 47 -- 4.3. De Marok kaanse casus in woord en beeld 52 -- 5 Ver trek en aank omst: de ja ren 60 en 70 ‚Een trui, twee broe ken en een ex tra jas™ 54 -- 5.1. Van jas je-dasje tot hip pie haar: de eer ste gene ra tie in beeld 54 -- 5.2. ‚Als je jong bent, denk je niet verd er™: de eer ste gene ra tie aan het woord 55 -- 5.3. ‚Kraai noch duif™: de eer ste gene ra tie nu 72 -- 5.4. Fac to ren en stra te gieën in het kleed ge drag 76 -- 6 Ves ti ging en ge zins vor ming: de ja ren 80 en 90 ‚Je eet wat jij wilt, je draagt wat een an der wil™ 78 -- 6.1. Van krul len bol tot hoofd doek: ouders en kin de ren in beeld 79 -- 6.2. ‚Djel la ba™s en lan ge jas sen™: vrou wen en kin de ren aan het woord 80 -- 6.3. ‚Altijd weer die dis cus sies™: ouders en kin de ren aan het woord 96 -- 6.4. ‚Mijn moe der droeg rok jes!™: kin de ren over hun ouders 107 -- 6.5. Fac to ren en stra te gieën in het kleedgedrag 110 -- 7 Aan pas sing en ont wij king: de ja ren 00 ‚Een hoofd doek èn skinny jeans™ 112 -- 7.1. Van djel laba tot Nike-pet: twee gene ra ties in beeld 112
7.2. ‚Niets moet, alles mag™: de tweede gene ra tie aan het woord 117 -- 7.3. ‚Kei harde con cur ren tie™: klan ten en onder ne mers over de bruids bran che 134 -- 7.4. ‚Het zijn wel hun wor tels™: ouders over hun kin de ren 143 -- 7.5. Fac to ren en stra te gieën in het kleedgedrag 145 -- 8 Con clu sie 147 -- 8.1. ‚Mijn vader had een Afro!™: de his to ri sche ont wik ke ling van het kleed ge drag 148 -- 8.2 ‚Mijn vader had een Afro!™: de the o re ti sche impli ca ties 152 -- No ten 156 -- Ver kla rende woor den lijst Ma rok kaanse kle ding 188 -- Bij lage 1 Bi og ra fieën res pon den ten 191 -- Bij lage 2 Toe lich ting kle dings tra te gieën res pon den ten 203 -- Li te ra tuur 206 -- Voorwoord -- Inhoud -- 1 Inleiding -- 2 Het onderzoek naar integratie -- 3 Het onderzoek naar kleedgedrag -- 4 Marokkaanse migranten in woord en beeld -- 5 Vertrek en aankomst: de jaren 60 en 70' Een trui, twee broeken en een extra jas' -- 6 Vestiging en gezinsvorming: de jaren80 en 90'Je eet wat jij wilt, je draagt wat een ander wil' -- 7 Aanpassing en ontwijking: de jaren 00'Een hoofddoek èn skinny jeans' -- 8 Conclusie -- Noten -- Verklarende woordenlijst Marokkaanse kleding -- Bijlage 1 Biografieën respondenten -- Bijlage 2 Toelichting kledingstrategieën respondenten -- Literatuur
Marokkaanse jongeren kunnen zich verbazen over de vrije manier waarop hun ouders in de jaren zestig en zeventig gekleed gingen. Zelf houden zij zich zeer bewust met hun kleding bezig en hechten in sommige gevallen aan religieuze voorschriften. De vraag is: verschilt de manier waarop zij zich kleden wezenlijk van die van hun ouders? Ik heb wel eens oude fotos van mijn ouders gezien. Mijn moeder droeg toen rokjes! En mijn vader had een Afro! Ik zei tegen hem, hoe durfde je? Maar dat was toen echt mode. Aan de hand van fotos en interviews met leden van verschillende generaties, schetst deze studie een beeld van de manier waarop Marokkaanse migranten in Nederland met kleding omgingen tussen 1965 en 2010. Dat kleedgedrag blijkt veel te zeggen over hun integratie, de manier waarop zij zich identificeren en hun maatschappelijke positie. De context waarin zij bepaalde kleding dragen speelt een belangrijke rol,, maar ook sekserollen, leeftijd, herkomstgebied en een veranderend modeaanbod. De veelbesproken kleding van moslimmigranten wordt in een historisch kader geplaatst, waardoor overeenkomsten met andere migrantengroepen aan het licht komen. Joodse migranten in negentiende-eeuws Amerika worstelden ook met de kledingvoorschriften van hun geloof en Pakistani in Groot-Brittannië richtten tal van etnische kledingzaken op, om te kunnen voorzien in de vraag naar traditionele kleding
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Smit, Aniek Mijn vader had een Afro! : Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig Amsterdam : Amsterdam University Press,c2011 9789052603919
Subject Organizational change.;Personnel management
Electronic books
Record:   Prev Next