Record:   Prev Next
Author Thoelen, Nicholas
Title Conventionele overgang van ondernemingen : Tweede herziene editie
Imprint : Uitgeverij Larcier, 2015
©2015
book jacket
Descript 1 online resource (497 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Bibliotheek Sociaal Recht Larcier
Bibliotheek Sociaal Recht Larcier
Note Cover -- Titelblad -- Copyright -- Reeds Verschenen in de Bibliotheek Sociaal Recht Larcier -- De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier -- Hoofdstuk I - Inleiding -- Afdeling 1 - De totstandkoming van de richtlijn 2001/23/EG en de CAO nr. 32bis -- Afdeling 2 - Invloed van de Europese reglementering op het nationale recht: het belang van de richtlijnconforme interpretatie -- Afdeling 3 - De omzetting van de richtlijn door CAO nr. 32bis is problematisch -- Hoofdstuk II - Toepassingsgebied van de richtlijn en de CAO nr. 32bis -- Afdeling 1 - Het materiële toepassingsgebied: het begrip 'overgang van onderneming' --  1. Eerste voorwaarde: een wijziging van werkgever -- A. Algemeen -- B. Wijziging van werkgever… of van ondernemer? -- C. De vervreemder: noodzakelijk de werkgever van het personeel? -- D. Kan de CAO nr. 32bis wel van toepassing zijn indien de verkrijger (nog) geen personeel in dienst heeft? --  2. Tweede voorwaarde: een overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming -- A. Inleiding: twee deelvoorwaarden -- B. Eerste deelvoorwaarde: een voor overgang vatbare entiteit -- 1. De verhouding tussen de richtlijn en de CAO nr. 32bis -- 2. De overgang van een duurzaam georganiseerde economische eenheid -- C. Tweede deelvoorwaarde: behoud van identiteit -- 1. De Spijkers-test: algemeen -- 2. Activiteitsleer vs. organisatieleer: een relevant onderscheid? -- D. De criteria van de Spijkers-test -- 1. Algemeen -- 2. De overname van personeel en activa als voorwaarde voor de overgang van onderneming -- 3. Overdracht van activa: overdracht van eigendom? -- 4. De mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen -- 5. De onderbreking van de activiteiten -- E. Bijzondere gevallen -- 1. Overgang van onderneming in of naar de publieke sector -- 2. Ondernemingen in moeilijkheden
3. Herstructurering van vennootschappen en CAO nr. 32bis --  3. Derde voorwaarde: de overgang krachtens overeenkomst -- A. Algemeen -- Afdeling 2 - Het territoriale toepassingsgebied: grensoverschrijdende bedrijfsoverdrachten --  1. Probleemstelling --  2. Bepaling van het toepasselijke recht -- Hoofdstuk III - De gevolgen van de overgang van onderneming: algemeen -- Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - Bepaling van het ogenblik van de overgang van onderneming -- Afdeling 3 - Wie geniet de bescherming van de richtlijn en de CAO nr. 32bis? --  1. Algemeen: drie voorwaarden --  2. Eerste voorwaarde: het statuut van werknemer --  3. Tweede voorwaarde: werknemer voor én na de overdracht --  4. Derde voorwaarde: de werknemer moet verbonden zijn aan de overgedragen onderneming -- A. Algemeen -- B. Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel -- Afdeling 4 - Inhoud en aard van de bescherming --  1. Inhoud van de bescherming --  2. Aard van de bescherming: van openbare orde of van dwingend recht? -- Hoofdstuk IV - Overgang van personeel -- Afdeling 1 - Algemeen -- Afdeling 2 - Overgang van het personeel --  1. Principe --  2. Kan de werknemer de overgang weigeren of zijn recht om over te gaan verzaken? --  3. Kan de overname van het personeel (in kort geding) afgedwongen worden? -- Hoofdstuk V - Behoud van rechten en verplichtingen -- Afdeling 1 - Algemeen -- Afdeling 2 - De individuele arbeidsovereenkomst --  1. Principe --  2. Wijziging van de aard van de arbeidsovereenkomst --  3. Anciënniteit -- Afdeling 3 - Collectieve arbeidsovereenkomsten --  1. Algemeen --  2. Statische of dynamische toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten? --  3. Toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten bij wijziging van paritair comité -- Afdeling 4 - Arbeidsreglement -- Afdeling 5 - Gebruiken
Afdeling 6 - Behoud van rechten en verplichtingen: bijzondere vraagstukken --  1. Aanvullende regimes van sociale voorzieningen --  2. Behoud van arbeidsvoorwaarden vs. wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden --  3. Discriminatie zonder harmonisatie? --  4. Overdracht van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding? --  5. Uitwisseling van informatie tussen vervreemder en overnemer -- Hoofdstuk VI - Solidaire aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger -- Afdeling 1 - Principe -- Afdeling 2 - Schulden die ontstaan na de bedrijfsovergang: blijft de vervreemder aansprakelijk? -- Afdeling 3 - Verjaring -- Hoofdstuk VII - Bescherming tegen ontslag -- Afdeling 1 - Principe -- Afdeling 2 - Tegen wie kan de ontslagbescherming ingeroepen worden? -- Afdeling 3 - Duur van de bescherming -- Afdeling 4 - Uitzonderingen op het ontslagverbod -- Afdeling 5 - Schadeherstel --  1. Algemeen --  2. Schadeherstel door schadevergoeding --  3. Schadeherstel door re-integratie? -- Hoofdstuk VIII - Informatie en raadpleging bij overgang van onderneming -- Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - Inhoud van de informatie- en consultatieverplichting -- Afdeling 3 - Vorm van de informatieverstrekking -- Afdeling 4 - Verantwoordelijke voor informatie en raadpleging -- Afdeling 5 - Bevoegde overlegorganen -- Afdeling 6 - Tijdstip van informatie en raadpleging -- Afdeling 7 - Sancties bij miskenning van de informatie- en consultatieplicht -- 1. Strafrechtelijke en administratieve sancties -- 2. Burgerrechtelijke sancties -- Afdeling 8 - Bijzonder geval: informatie en raadpleging van de Europese ondernemingsraad -- 1. Toepasselijke regels -- 2. Tussenkomst van de EOR in het geval van overgang van onderneming - transnationale kwesties -- A. Volgens de Herschikkingsrichtlijn -- B. 'Artikel 13'-akkoorden
3. Wijze en inhoud van informatie en raadpleging van de EOR -- 4. Tijdstip van informatie en raadpleging van de EOR -- A. Volgens de EOR-Richtlijn en CAO nr. 62 -- B. Volgens de Herschikkingsrichtlijn en CAO nr. 101 -- C. 'Artikel 13'-akkoorden -- 5. Coördinatie tussen EOR en nationale overlegorganen -- Hoofdstuk IX - Invloed op de overlegorganen, interne diensten en sociale verkiezingen -- Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - Ondernemingsraad --  1. Lot van de ondernemingsraad -- A. Hypothese 1: De overgang van één of meerdere ondernemingen -- 1. De betrokken ondernemingen behouden hun aard van technische bedrijfseenheid -- 2. De overgedragen onderneming verliest haar autonomie als technische bedrijfseenheid -- B. Hypothese 2: Overgang van een gedeelte van een onderneming naar een andere onderneming, waarbij elke onderneming over een ondernemingsraad beschikt -- 1. De bestaande technische bedrijfseenheden blijven ongewijzigd behouden -- 2. De aard van de technische bedrijfseenheden wordt gewijzigd -- C. Hypothese 3: Overgang van een gedeelte van een onderneming met een ondernemingsraad naar een onderneming zonder ondernemingsraad -- 1. De aard van technische bedrijfseenheid blijft behouden -- 2. De aard van technische bedrijfseenheid wordt gewijzigd -- D. Hypothese 4: Splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten -- 1. De aard van de technische bedrijfseenheid blijft ongewijzigd -- 2. De splitsing leidt tot het ontstaan van verschillende technische bedrijfseenheden --  2. Afwijkende regeling --  3. Wedersamenstelling van de ondernemingsraad --  4. Bescherming van de personeelsafgevaardigden -- Afdeling 3 - Comité voor preventie en bescherming op het werk en interne dienst voor preventie en bescherming op het werk --  1. Lot v an het comité
A. Hypothese 1: Overgang krachtens overeenkomst van één of meer ondernemingen -- B. Hypothese 2: Overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar een andere onderneming die beide over een comité beschikken -- C. Hypothese 3: Overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met een comité naar een onderneming zonder comité -- D. Hypothese 4: Splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten --  2. Wedersamenstelling van het comité --  3. Bescherming van de personeelsafgevaardigden -- Afdeling 4 - Vakbondsafvaardiging --  1. Lot van de vakbondsafvaardiging -- A. De autonomie van de onderneming of het gedeelte van de onderneming op het vlak waarvan de vakbondsafvaardiging werd opgericht, blijft behouden -- B. De autonomie van de onderneming of het gedeelte van de onderneming op het vlak waarvan de vakbondsafvaardiging werd opgericht, blijft niet behouden --  2. Bijzonder geval: vakbondsafvaardiging oefent de taken van het CPBW uit --  3. Bescherming van de vakbondsafgevaardigden -- A. Principe -- B. De beschermingsvergoeding -- Afdeling 5 - Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk -- Afdeling 6 - Europese ondernemingsraad -- Afdeling 7 - Invloed op de sociale verkiezingen --  1. Overdracht van onderneming en berekening van de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling --  2. Overdracht van onderneming tijdens het verkiezingsjaar -- Bijlagen -- Bijlage 1: Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen
Bijlage 2: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement
  Deze tweede volledig herziene uitgave behandelt de arbeidsrechtelijke aspecten van de conventionele overgang van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen. In een eerste fase wordt onderzocht wat precies verstaan moet worden onder een overgang van onderneming. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de evolutie en de invloed van het Europees Hof van Justitie en de wijze waarop deze rechtspraak vertaald wordt door de Belgische rechtbanken. Vervolgens worden de eigenlijke gevolgen van een overdracht van onderneming geanalyseerd. Niet alleen de invloed van de CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen op de individuele relatie tussen werkgever en werknemer wordt onderzocht; ook de gevolgen voor de overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, vakbondsafvaardiging en Europese onderneming) en de interne dienst voor preventie en bescherming komen aan bod. Ook wordt nagegaan welke verplichtingen de overdrager en overnemer naar aanleiding van een overgang van onderneming moeten naleven op het vlak van de informatie en raadpleging van het personeel.   Deze grondig herziene editie schenkt bijkomend aandacht aan de nieuwe rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en biedt een aanvullend overzicht van de rechtspraak van de Belgische rechtbanken. Tot slot wordt er tevens dieper ingegaan op de wisselwerking tussen vennootschapsrecht en CAO nr. 32bis en op de grensoverschrijdende bedrijfsovergangen
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Thoelen, Nicholas Conventionele overgang van ondernemingen : Tweede herziene editie : Uitgeverij Larcier,c2015 9782804451431
Subject Social justice
Electronic books
Record:   Prev Next