LEADER 00000nam a22004813i 4500 
001  EBC2085117 
003  MiAaPQ 
005  20200713055321.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2015  xx   o   ||||0 dut d 
020  9782804455811|q(electronic bk.) 
020  |z9782804451431 
035  (MiAaPQ)EBC2085117 
035  (Au-PeEL)EBL2085117 
035  (OCoLC)914151990 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
050 4 HM671 .T464 2015 
082 0 303.372 
100 1 Thoelen, Nicholas 
245 10 Conventionele overgang van ondernemingen :|bTweede 
    herziene editie 
264 1 :|bUitgeverij Larcier,|c2015 
264 4 |c©2015 
300  1 online resource (497 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
490 1 Bibliotheek Sociaal Recht Larcier 
505 0 Cover -- Titelblad -- Copyright -- Reeds Verschenen in de 
    Bibliotheek Sociaal Recht Larcier -- De Bibliotheek 
    Sociaal Recht Larcier -- Hoofdstuk I - Inleiding -- 
    Afdeling 1 - De totstandkoming van de richtlijn 2001/23/EG
    en de CAO nr. 32bis -- Afdeling 2 - Invloed 
    van de Europese reglementering op het nationale recht: 
    het belang van de richtlijnconforme interpretatie -- 
    Afdeling 3 - De omzetting van de richtlijn door 
    CAO nr. 32bis is problematisch -- Hoofdstuk II - 
    Toepassingsgebied van de richtlijn en de CAO nr. 32bis -- 
    Afdeling 1 - Het materiële toepassingsgebied: het begrip 
    'overgang van onderneming' --  1. Eerste voorwaarde: 
    een wijziging van werkgever -- A. Algemeen -- B. Wijziging
    van werkgever… of van ondernemer? -- C. De vervreemder: 
    noodzakelijk de werkgever van het personeel? -- D. Kan 
    de CAO nr. 32bis wel van toepassing zijn indien 
    de verkrijger (nog) geen personeel in dienst heeft? -- 
     2. Tweede voorwaarde: een overgang van een onderneming 
    of van een gedeelte van een onderneming -- A. Inleiding: 
    twee deelvoorwaarden -- B. Eerste deelvoorwaarde: een voor
    overgang vatbare entiteit -- 1. De verhouding tussen 
    de richtlijn en de CAO nr. 32bis -- 2. De overgang 
    van een duurzaam georganiseerde economische eenheid -- 
    C. Tweede deelvoorwaarde: behoud van identiteit -- 1. De 
    Spijkers-test: algemeen -- 2. Activiteitsleer 
    vs. organisatieleer: een relevant onderscheid? -- D. De 
    criteria van de Spijkers-test -- 1. Algemeen -- 2. De 
    overname van personeel en activa als voorwaarde voor 
    de overgang van onderneming -- 3. Overdracht van activa: 
    overdracht van eigendom? -- 4. De mate waarin de voor 
    en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar 
    overeenkomen -- 5. De onderbreking van de activiteiten -- 
    E. Bijzondere gevallen -- 1. Overgang van onderneming 
    in of naar de publieke sector -- 2. Ondernemingen 
    in moeilijkheden 
505 8 3. Herstructurering van vennootschappen en CAO nr. 32bis -
    -  3. Derde voorwaarde: de overgang krachtens overeenkomst
    -- A. Algemeen -- Afdeling 2 - Het territoriale 
    toepassingsgebied: grensoverschrijdende 
    bedrijfsoverdrachten --  1. Probleemstelling -- 
     2. Bepaling van het toepasselijke recht -- Hoofdstuk III 
    - De gevolgen van de overgang van onderneming: algemeen --
    Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - Bepaling 
    van het ogenblik van de overgang van onderneming -- 
    Afdeling 3 - Wie geniet de bescherming van de richtlijn 
    en de CAO nr. 32bis? --  1. Algemeen: drie voorwaarden -- 
     2. Eerste voorwaarde: het statuut van werknemer -- 
     3. Tweede voorwaarde: werknemer voor én na de overdracht 
    --  4. Derde voorwaarde: de werknemer moet verbonden zijn 
    aan de overgedragen onderneming -- A. Algemeen -- 
    B. Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel --
    Afdeling 4 - Inhoud en aard van de bescherming -- 
     1. Inhoud van de bescherming --  2. Aard 
    van de bescherming: van openbare orde of van dwingend 
    recht? -- Hoofdstuk IV - Overgang van personeel -- 
    Afdeling 1 - Algemeen -- Afdeling 2 - Overgang 
    van het personeel --  1. Principe --  2. Kan de werknemer 
    de overgang weigeren of zijn recht om over te gaan 
    verzaken? --  3. Kan de overname van het personeel 
    (in kort geding) afgedwongen worden? -- Hoofdstuk V - 
    Behoud van rechten en verplichtingen -- Afdeling 1 - 
    Algemeen -- Afdeling 2 - De individuele 
    arbeidsovereenkomst --  1. Principe --  2. Wijziging 
    van de aard van de arbeidsovereenkomst --  3. Anciënniteit
    -- Afdeling 3 - Collectieve arbeidsovereenkomsten -- 
     1. Algemeen --  2. Statische of dynamische toepassing 
    van de collectieve arbeidsovereenkomsten? -- 
     3. Toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten 
    bij wijziging van paritair comité -- Afdeling 4 - 
    Arbeidsreglement -- Afdeling 5 - Gebruiken 
505 8 Afdeling 6 - Behoud van rechten en verplichtingen: 
    bijzondere vraagstukken --  1. Aanvullende regimes 
    van sociale voorzieningen --  2. Behoud 
    van arbeidsvoorwaarden vs. wijziging en harmonisatie 
    van arbeidsvoorwaarden --  3. Discriminatie zonder 
    harmonisatie? --  4. Overdracht van de verplichting 
    tot betaling van een schadevergoeding? --  5. Uitwisseling
    van informatie tussen vervreemder en overnemer -- 
    Hoofdstuk VI - Solidaire aansprakelijkheid van vervreemder
    en verkrijger -- Afdeling 1 - Principe -- Afdeling 2 - 
    Schulden die ontstaan na de bedrijfsovergang: blijft 
    de vervreemder aansprakelijk? -- Afdeling 3 - Verjaring --
    Hoofdstuk VII - Bescherming tegen ontslag -- Afdeling 1 - 
    Principe -- Afdeling 2 - Tegen 
    wie kan de ontslagbescherming ingeroepen worden? -- 
    Afdeling 3 - Duur van de bescherming -- Afdeling 4 - 
    Uitzonderingen op het ontslagverbod -- Afdeling 5 - 
    Schadeherstel --  1. Algemeen --  2. Schadeherstel door 
    schadevergoeding --  3. Schadeherstel door re-integratie? 
    -- Hoofdstuk VIII - Informatie en raadpleging bij overgang
    van onderneming -- Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - 
    Inhoud van de informatie- en consultatieverplichting -- 
    Afdeling 3 - Vorm van de informatieverstrekking -- 
    Afdeling 4 - Verantwoordelijke voor informatie en 
    raadpleging -- Afdeling 5 - Bevoegde overlegorganen -- 
    Afdeling 6 - Tijdstip van informatie en raadpleging -- 
    Afdeling 7 - Sancties bij miskenning van de informatie- en
    consultatieplicht -- 1. Strafrechtelijke en 
    administratieve sancties -- 2. Burgerrechtelijke sancties
    -- Afdeling 8 - Bijzonder geval: informatie en raadpleging
    van de Europese ondernemingsraad -- 1. Toepasselijke 
    regels -- 2. Tussenkomst van de EOR in het geval van 
    overgang van onderneming - transnationale kwesties -- A. 
    Volgens de Herschikkingsrichtlijn -- B. 'Artikel 13'-
    akkoorden 
505 8 3. Wijze en inhoud van informatie en raadpleging van de 
    EOR -- 4. Tijdstip van informatie en raadpleging van de 
    EOR -- A. Volgens de EOR-Richtlijn en CAO nr. 62 -- B. 
    Volgens de Herschikkingsrichtlijn en CAO nr. 101 -- C. 
    'Artikel 13'-akkoorden -- 5. Coördinatie tussen EOR en 
    nationale overlegorganen -- Hoofdstuk IX - Invloed 
    op de overlegorganen, interne diensten en sociale 
    verkiezingen -- Afdeling 1 - Inleiding -- Afdeling 2 - 
    Ondernemingsraad --  1. Lot van de ondernemingsraad -- 
    A. Hypothese 1: De overgang van één of meerdere 
    ondernemingen -- 1. De betrokken ondernemingen behouden 
    hun aard van technische bedrijfseenheid -- 2. De 
    overgedragen onderneming verliest haar autonomie 
    als technische bedrijfseenheid -- B. Hypothese 2: Overgang
    van een gedeelte van een onderneming naar een andere 
    onderneming, waarbij elke onderneming over 
    een ondernemingsraad beschikt -- 1. De bestaande 
    technische bedrijfseenheden blijven ongewijzigd behouden -
    - 2. De aard van de technische bedrijfseenheden wordt 
    gewijzigd -- C. Hypothese 3: Overgang van een gedeelte 
    van een onderneming met een ondernemingsraad naar 
    een onderneming zonder ondernemingsraad -- 1. De aard 
    van technische bedrijfseenheid blijft behouden -- 2. De 
    aard van technische bedrijfseenheid wordt gewijzigd -- 
    D. Hypothese 4: Splitsing van een technische 
    bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten -- 
    1. De aard van de technische bedrijfseenheid blijft 
    ongewijzigd -- 2. De splitsing leidt tot het ontstaan 
    van verschillende technische bedrijfseenheden -- 
     2. Afwijkende regeling --  3. Wedersamenstelling 
    van de ondernemingsraad --  4. Bescherming 
    van de personeelsafgevaardigden -- Afdeling 3 - Comité 
    voor preventie en bescherming op het werk en interne 
    dienst voor preventie en bescherming op het werk -- 
     1. Lot v an het comité 
505 8 A. Hypothese 1: Overgang krachtens overeenkomst 
    van één of meer ondernemingen -- B. Hypothese 2: Overgang 
    krachtens overeenkomst van een gedeelte 
    van een onderneming naar een andere onderneming die beide 
    over een comité beschikken -- C. Hypothese 3: Overgang 
    krachtens overeenkomst van een gedeelte 
    van een onderneming met een comité naar een onderneming 
    zonder comité -- D. Hypothese 4: Splitsing 
    van een technische bedrijfseenheid in verschillende 
    juridische entiteiten --  2. Wedersamenstelling 
    van het comité --  3. Bescherming 
    van de personeelsafgevaardigden -- Afdeling 4 - 
    Vakbondsafvaardiging --  1. Lot 
    van de vakbondsafvaardiging -- A. De autonomie 
    van de onderneming of het gedeelte van de onderneming 
    op het vlak waarvan de vakbondsafvaardiging werd opgericht
    , blijft behouden -- B. De autonomie van de onderneming 
    of het gedeelte van de onderneming op het vlak waarvan 
    de vakbondsafvaardiging werd opgericht, blijft niet 
    behouden --  2. Bijzonder geval: vakbondsafvaardiging 
    oefent de taken van het CPBW uit --  3. Bescherming 
    van de vakbondsafgevaardigden -- A. Principe -- B. De 
    beschermingsvergoeding -- Afdeling 5 - Interne dienst voor
    preventie en bescherming op het werk -- Afdeling 6 - 
    Europese ondernemingsraad -- Afdeling 7 - Invloed 
    op de sociale verkiezingen --  1. Overdracht 
    van onderneming en berekening van de gewoonlijk gemiddelde
    tewerkstelling --  2. Overdracht van onderneming tijdens 
    het verkiezingsjaar -- Bijlagen -- Bijlage 1: Richtlijn 
    2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de 
    onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
    betreffende het behoud van de rechten van de werknemers 
    bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen 
    van ondernemingen of vestigingen 
505 8 Bijlage 2: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
    van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten 
    van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge 
    de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst 
    en tot regeling van de rechten van de werknemers 
    die overgenomen worden bij overname van activa 
    na faillissement 
520    Deze tweede volledig herziene uitgave behandelt de 
    arbeidsrechtelijke aspecten van de conventionele overgang 
    van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis en de 
    Europese richtlijnen. In een eerste fase wordt onderzocht 
    wat precies verstaan moet worden onder een overgang van 
    onderneming. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan 
    de evolutie en de invloed van het Europees Hof van 
    Justitie en de wijze waarop deze rechtspraak vertaald 
    wordt door de Belgische rechtbanken. Vervolgens worden de 
    eigenlijke gevolgen van een overdracht van onderneming 
    geanalyseerd. Niet alleen de invloed van de CAO nr. 32bis 
    en de Europese richtlijnen op de individuele relatie 
    tussen werkgever en werknemer wordt onderzocht; ook de 
    gevolgen voor de overlegorganen (ondernemingsraad, comité 
    voor preventie en bescherming op het werk, 
    vakbondsafvaardiging en Europese onderneming) en de 
    interne dienst voor preventie en bescherming komen aan 
    bod. Ook wordt nagegaan welke verplichtingen de overdrager
    en overnemer naar aanleiding van een overgang van 
    onderneming moeten naleven op het vlak van de informatie 
    en raadpleging van het personeel.   Deze grondig herziene 
    editie schenkt bijkomend aandacht aan de nieuwe 
    rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en biedt een
    aanvullend overzicht van de rechtspraak van de Belgische 
    rechtbanken. Tot slot wordt er tevens dieper ingegaan op 
    de wisselwerking tussen vennootschapsrecht en CAO nr. 
    32bis en op de grensoverschrijdende bedrijfsovergangen 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
650 0 Social justice 
655 4 Electronic books 
776 08 |iPrint version:|aThoelen, Nicholas|tConventionele 
    overgang van ondernemingen : Tweede herziene editie|d: 
    Uitgeverij Larcier,c2015|z9782804451431 
830 0 Bibliotheek Sociaal Recht Larcier 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=2085117|zClick to View