Record:   Prev Next
Title 合肥李氏三世遺集 : 李文安・鴻章・經述 / 李國杰編
Imprint 臺北縣 : 文海, 民56[1967]
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Mo  082 240  v.62(1)    AVAILABLE    MHC0030184
 Mo  082 240  v.62(2)    AVAILABLE    MHC0030185
 Mo  082 240  v.62(3)    AVAILABLE    MHC0030186
 Mo  082 240  v.62(1) c.2  AVAILABLE    MHC0051542
 Mo  082 240  v.62(2) c.2  AVAILABLE    MHC0051543
 Mo  082 240  v.62(3) c.2  AVAILABLE    MHC0051544
 ISSP Lib. Series  627.08 3410 7  v.4    AVAILABLE    30560300599427
 ISSP Lib. Series  627.08 3410 7  v.5    AVAILABLE    30560300599435
 ISSP Lib. Series  627.08 3410 7  v.6    AVAILABLE    30560300599443
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  082 2408  v.1:62:1    AVAILABLE    30530000808683

Descript 3冊(1426面) ; 20公分
(精裝)
Series 近代中國史料叢刊. 第七輯 ; 62
Note 李氏三世為李文安、李鴻章、李經述
其他題名: 李光祿公遺集 八卷, 李文忠公遺集 八卷, 李龔侯遺集 八卷
Alt Author 李國杰 編
Alt Title 李文安・鴻章・經述
李光祿公遺集 八卷
李文忠公遺集 八卷
李龔侯遺集 八卷
Record:   Prev Next