Record:   Prev Next
Author 宋慶齡 (1893-1981) 著
Title 宋慶齡書信集 / 宋庆龄基金会, 中囯福利会编
Imprint 北京市 : 人民出版社, 1999[民88]
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 856.2 1221  v.1    AVAILABLE    30530104336268
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 856.2 1221  v.2    AVAILABLE    30530104336276
 Modern History Library  856.286 122-122  v.1    AVAILABLE    30550111569206
 Modern History Library  856.286 122-122  v.2    AVAILABLE    30550111569214
 人文社會聯圖  C 856.286 3002  v.1    AVAILABLE    30610010075679
 人文社會聯圖  C 856.286 3002  v.2    AVAILABLE    30610010075687
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  782.886 8664(5)/ 8664  v.1    AVAILABLE    30580001720296
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  782.886 8664(5)/ 8664  v.2    AVAILABLE    30580001720288
Edition 第1版
Descript 2冊 ; 21公分
Note 拼音題名: Song qing ling shu xin ji
Subject 宋慶齡 (1893-1981) -- 函牘 csht
Alt Author 宋慶齡基金會 編
中國福利會 編
Alt Title Song qing ling shu xin ji
Record:   Prev Next