LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  100222s2010  ch      000 0 chi d 
020  |cNT$28000 (精裝) 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chi 
245 00 古典詩歌研究彙刊.|n第七輯 /|c龔鵬程主編 
250  初版 
260  台北縣永和市 :|b花木蘭文化,|c2010 
300  20冊 ;|c25公分 
505 0 內容: 第1冊,唐代詩禪互涉現象:文學發展史的側面考察--第2冊,
    韓愈詩歌唐宋接受研究--第3-4冊,張籍及其樂府詩研究--第5冊,
    中晚唐三家詩探微--第6冊,中晚唐綺豔詩中的「豔色」與「抒情」
    --第7-8冊,唐末五代諷刺詩研究--第9-10冊,
    宋初詩風體派發展之研究--第11冊,北宋園林詩之研究--第12冊,
    二晏詞研究--第13-14冊,王安石詩研究--第15冊,王安石詩研究--
    第16-18冊,楊萬里生平及其詩之研究--第19冊,
    辛棄疾與姜夔詞比較研究--第20冊,清代詩學神韻說研究 
650 7 中國詩|x評論|2csht 
700 1 龔鵬程|d(1956-)|e主編 

LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:1    AVAILABLE    30530105695712
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:2    AVAILABLE    30530105695720
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:3    AVAILABLE    30530105695738
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:4    AVAILABLE    30530105695746
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:5    AVAILABLE    30530105695753
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:6    AVAILABLE    30530105695761
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:7    AVAILABLE    30530105695779
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:8    AVAILABLE    30530105695787
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:9    AVAILABLE    30530105695795
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  821.08 9687  v.7:10    AVAILABLE    30530105695803