LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  110726m20102013ch      000 0 chi d 
020  9789868574717 (第一編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868574724 (第二編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868574731 (第三編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868574748 (第四編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868574762 (第五編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868574779 (第六編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868837416 (第七編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868837423 (第八編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868837447 (第九編 : 精裝) :|cNT$300000 
020  9789868837454 (第十編 : 精裝) :|cNT$300000 
040  AS|bchi|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
245 00 晚清四部叢刊 /|c林慶彰等主編 ; 蔣秋華等副主編 
250  初版 
260  臺中市 :|b文听閣圖書,|c2010-2013 
300  1200冊 ;|c27公分 
500  本叢刊收書範圍為晚清,
    凡著述於道光二十年(1840)至宣統辛亥(1911)之間可歸入四部者,
    皆加以收錄 
500  本叢刊分為八編,每編有經、史、子、集四部120冊. 經部:
    林慶彰主編,蔣秋華副主編;史部:賴明德主編,邱德修副主編;子部:
    劉兆祐主編,馮曉庭副主編;集部:張高評主編;王基倫副主編 
590  館藏: 第1-4編.|5FSN 
650 7 叢書|z中國|y晚清(1840-1911)|2csht 
700 1 林慶彰|d(1948-)|e主編 

LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:1    AVAILABLE  -  30580002854565
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:2    AVAILABLE  -  30580002854573
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:3    AVAILABLE  -  30580002854581
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:4    AVAILABLE  -  30580002854599
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:5    AVAILABLE    30580002854607
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:6    AVAILABLE    30580002854615
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:7    AVAILABLE    30580002854623
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:8    AVAILABLE    30580002854631
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:9    AVAILABLE    30580002854649
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 030.81 8765  v.1:10    AVAILABLE    30580002854656